Helsingin Ekonomien (HEKO) yrittäjäekonomit heittäytyivät vaikuttamaan

Tilai­suu­den alussa osal­lis­tu­jat arvioi­vat ”vies­tin­nän” kes­ki­mää­räistä tär­keäm­mäksi hen­ki­lö­koh­tai­sen vai­kut­ta­vuu­den ulot­tu­vuu­deksi.  Kui­ten­kin suu­rim­pia oival­luk­sia tilai­suu­den lopussa oli­vat läs­nä­olon ja aitou­den mer­ki­tys vai­kut­ta­vuu­dessa. Mitä siinä välissä tapah­tui? Vai­kut­ta­mi­sen taito -peli­ses­sioon osal­lis­tui 50 eko­no­mia hel­tei­senä kesäil­tana Jät­ka­saa­ressa, HUONE Hel­sin­gin hulp­peissa tiloissa.

CxO Pro­fes­sio­nal Oy:n joh­ta­mi­sak­ti­visti Toni Hinkka joh­dat­teli heko­lai­set vai­ku­tus­voi­man kes­kei­siin hyö­tyi­hin

Kuvit­tele, että vii­si­kym­mentä toi­sil­leen tun­te­ma­tonta ihmistä alkaa puo­len tun­nin jäl­keen ker­toa toi­sil­leen tari­noita. Se, mitä tari­noita he ker­to­vat, ei ole tär­keintä vaan se, miten he ne ker­to­vat. Alun hil­li­tyt puheen­par­ret vah­vis­tu­vat huo­maa­matta sävyk­käiksi sori­noiksi pöy­tä­kun­nit­tain, kun jokai­nen vuo­rol­laan pääsi toteut­ta­maan teh­tä­väänsä. Kädet kai­vau­tu­vat sylistä ja vapau­tu­vat vah­vis­ta­maan tari­naa. Hymyt her­sy­vät ja tun­teet alka­vat tun­tua kuu­li­joissa — jos­sain pöy­dässä sovi­taan, että nämä tari­nat jää­vät sit­ten tähän pöy­tään.  Satun­nai­sesti luo­tu­jen ryh­mien jäse­net nyök­käi­le­vät hyväk­sy­västi ja roh­kai­se­vasti teh­tä­vän suo­rit­ta­jalle. Ihmi­set kes­kit­ty­vät toi­siinsa – ja vai­kut­tu­vat.

Näitä asioita osal­lis­tu­neet koki­vat saa­neensa itsel­leen

Tur­val­li­sen ilma­pii­rin myötä useim­mat uskal­tau­tu­vat käväi­se­mään aina­kin het­kit­täin omalla veny­mi­sa­lu­eel­laan. Tulee fii­lis, että jokai­sella on vain voi­tet­ta­vaa. Luot­ta­muk­sen ilma­pii­rissä jae­taan onnis­tu­mi­sen koke­muk­sia ja tark­kai­lu­teh­tä­vien mukai­sesti anne­taan toi­sen parasta tar­koit­ta­vaa palau­tetta. Samalla siinä oppi val­ta­vasti itse­kin. Peli­ses­sion myötä siitä poru­kan pidät­ty­väi­sestä int­ro­ver­tista alkaa ken­ties kuo­riu­tua itseensä ja vai­kut­ta­mis­tai­toi­hinsa yhä vah­vem­min luot­tava vies­tijä, esiin­ty­jä­kin.

Hieno ilta! Täyttä asiaa ja omia oival­luk­sia ammat­ti­lais­ten ohjaa­mana, usko­mat­to­man ins­pi­roiva ja läm­min tun­nelma. Yhtenä Hekon tilai­suuk­sien tavoit­teena on antaa jäse­nille ver­kos­toi­tu­mis­ti­lai­suuk­sia ja sen­kin tavoit­teen tilai­suus täytti mai­niosti. Mis­sään yksit­täi­sessä tilai­suu­dessa en tähän men­nessä ole tutus­tu­nut näin luon­te­vasti näin moneen näin hie­noon eko­no­miin!

Marita Rai­ta­ranta, tilai­suu­den emäntä / Eko­no­miy­rit­tä­jät

Lue lisää, miksi ja miten pelaa­jat Vai­kut­ta­mi­sen taito -peli­ses­siossa kerta toi­sensa jäl­keen innos­tu­vat vai­kut­ta­mis­tai­to­jensa kehit­tä­mi­sestä.

Katso alta matka Taika-huoneeseen

 

CxO Professional Oy
MENU