Yksinäinen itsenäinen — KESKI-UUSIMAA 5.12.2018

Mitä on olla yksinäinen itsenäinen?

Mitä on olla yksinäinen itsenäinen?

Har­van on hyvä olla yksin.

Vaikka.

Vas­tuu vain itsestä. Ei huolta toi­sesta. Pää­tök­sen­teko help­poa. Vain oma mie­li­pide huo­mioi­ta­vana. Vain omat moti­vaa­tiot tyy­dy­tet­tä­vänä.

Ei rii­taa­kaan. Ei vihaa toi­sen­lai­sista tavoista. Oudoista tot­tu­muk­sista. Ei kinaa kana­vista. Väit­te­lyä valin­noista. Ei kat­koja aja­tuk­selle. Häi­riötä luo­vuu­delle. Ei tur­haa pyr­kyä muut­taa toista.

Mutta.

Kotona ei ketään, jolle jutella. Ei toi­sen jut­tuja kuun­nel­ta­vaksi. Ei mur­hei­den jaka­jaa, puo­lit­ta­jaa. Ei ilon ja onnen voi­mis­ta­jaa. Ei sor­mea sol­mulle lah­ja­pa­ke­tin ruse­tin alle. Ei viik­kaus­ka­ve­ria laka­nan päässä. Ei puut­tu­vaa sanaa ris­tik­koon. Ei selän raa­pi­jaa. Ei toi­sen läm­pöä pei­ton alla.

Työssä ei taa­kan jaka­jaa. Ei osa­vas­tuun kan­ta­jaa. Ei valin­to­jen spar­raa­jaa. Ei tauolla turi­si­jaa. Ei sai­ras­päi­vän tuu­raa­jaa.

Har­van on hyvä olla yksin.

Näitä itse­näi­syys­päi­vän aat­tona mie­tin. Onko itse­näi­syy­den juh­linta yksi­näi­syy­den ylis­tystä? Ehkei yksi­lönä, mutta kan­sa­kun­tana.

Mil­lai­nen olisi täy­sin itse­näi­nen ja yksi­näi­nen kan­sa­kunta?

Saisi tehdä ihan mitä itse lys­tää. Ei tar­vit­sisi välit­tää mitään toi­sista. Ei vien­tiä. Ei tuon­tia. Ei tava­roissa, tuot­teissa eikä sivis­tyk­sessä. Osat­tai­siin vain, mitä on itse opittu. Uto­pia vai dys­to­pia? Poh­jois-Korea saat­taa olla tänään tätä lähim­pänä. Mah­taa olla onnel­li­nen kansa!

Mil­lai­nen olisi täy­sin itse­näi­nen ja yksi­näi­nen yrit­täjä, yri­tys tai yhteisö?

Ei asiak­kaita. Ei toi­mit­ta­jia. Ei siis kil­pai­li­joi­ta­kaan. Ei tar­vit­sisi tuot­taa mitään. Ei mää­rä­ai­koja. Ei suo­ri­tus­pai­neita.

Ei tulisi rahaa. Ei var­maan meni­si­kään. Paitsi verot pitäisi mak­saa. Entä vuo­krat ja pal­kat?

Tähän on vai­kea saada tolk­kua. Ehkä siksi, kun en tunne ketään täy­sin itse­näistä. Para­doksi. Kukaan ei voi tun­tea täy­sin itse­näistä, paitsi se itse­näi­nen itse. Mutta, jos hän siitä ker­too, hän lak­kaa heti ole­masta.

Ei ole hyvä olla liian itse­näi­nen, koska sil­loin on täy­sin yksi­näi­nen. Ihmi­senä, orga­ni­saa­tiona ja kan­sa­kun­tana.

Hyvää yhteistä itse­näi­syys­päi­vää!

Toni Hinkka

Kir­joit­taja on onnel­li­nen per­hees­tään, ystä­vis­tään, kol­le­gois­taan, asiak­kais­taan, suo­ma­lai­suu­des­taan ja maa­pal­lo­lai­suu­des­taan.

Kolumni on alun­pe­rin jul­kaistu Keski-Uusi­maa-leh­dessä 5.12.2018

Lue muita CxO:n blo­gi­kir­joi­tuk­sia!

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CxO Professional Oy
MENU