CxO Professional on syntynyt 2000-luvun ensimmäisellä vuosikymmenellä

Sillä näytti että moni joh­taja oli (ja on edel­leen) kovin yksin haas­tei­densa edessä. Piti olla (nyt pitää lisäksi olla hyvä some­vai­kut­taja) stra­tegi, muu­tos­joh­taja, yhteis­työn kehit­täjä, uuden inno­voija, pappi, psy­ko­logi, …  Näi­hin tar­pei­siin luo­tiin CxO Pro­fes­sio­nal Oy.

CxO on ammat­ti­mai­sen men­to­roin­nin edel­lä­kä­vijä, kehit­täjä ja kou­lut­taja. Vai­kut­tava ammat­ti­men­to­rointi on CxO:n tari­nan alku­lähde, ja edel­leen­kin yksi kes­kei­nen osaa­mi­sa­lu­eemme.

 

Me olemme syntyneet viime vuosituhannella

Tämä on tilanne aina­kin tois­tai­seksi. Tii­mimme koos­tuu koke­neista eri aloilta tule­vista ammat­ti­lai­sista. Mat­kan var­rella on tul­lut monen­laista koet­tua ja opit­tua. Kat­seemme on kohti huo­mista.

 

Menetelmämme on syntynyt ennen ajanlaskumme alkua

Mene­tel­mää on siis jo keritty sovel­taa ja kehit­tää var­sin pit­kään. Krei­kan myto­lo­giassa Men­tor oli Odys­seuk­sen ystävä, joka kas­vatti tämän poi­kaa Tele­mak­hosta sillä aikaa, kun Odys­seus oli usean vuo­den ajan soti­massa. Myö­hem­min sana men­tor muut­tui tar­koit­ta­maan neu­vo­nan­ta­jaa, uskot­tua ihmistä. Suo­men kie­len perus­sa­na­kir­jassa men­tori mer­ki­tys on (nuo­ren) ohjaaja, neu­vo­nan­taja. Tänä päi­vänä men­to­rointi on vuo­ro­vai­kut­tei­nen mene­telmä, jonka avulla siir­re­tään koke­mus­pe­räistä tie­toa ja osaa­mista hen­ki­löltä toi­selle. Se perus­tuu avoi­meen mutta luot­ta­muk­sel­li­seen kes­kus­te­luun, joka koh­dis­tuu men­to­roi­ta­van tavoit­teel­li­seen kehit­ty­mi­seen vali­tulla osa-alu­eella. Men­to­rointi kuu­luu samaan kehit­tä­mi­sen mene­tel­mien jouk­koon, johon kuu­luu myös kon­sul­tointi, coac­hing, kou­lu­tus, fasi­li­tointi — ja mik­sei myös tuto­rointi — mutta on näistä kat­ta­vin.

Pidämme men­to­roin­tia vai­kut­ta­vuu­del­taan yli­voi­mai­sena hen­ki­lö­koh­tai­sen kehit­ty­mi­sen kei­nona.

 

Haluamme vaikuttaa tulevaisuuteen

Vuo­sien työssä mis­siok­semme on jalos­tu­nut ja kir­kas­tu­nut seu­raava: haluamme paran­taa suo­ma­laista joh­ta­mista ja tuot­ta­vuutta. Hyvä joh­ta­mi­nen tänään näkyy parem­pina tulok­sina huo­menna.  Ihmi­set kehit­ty­vät, joh­ta­mi­sen­kin pitää kehit­tyä. Muu­tok­set alka­vat itses­tään, kun alkaa itses­tään. Pai­koil­leen ei voi jäädä.

 

 

 

 

CxO Professional Oy on korkeimman AAA luottoluokituksen yritys

CxO Professional Oy
MENU