Puhe­lin: 045 311 4056 (jos emme heti vas­taa, soi­tamme takai­sin)

Säh­kö­posti: palvelu@cxopro.fi (rea­goimme vies­tei­hin arki­päi­vit­täin)

Suo­ma­lai­sen joh­ta­mi­sen kehit­tä­mis­kehto sijait­see erin­omais­ten yhteyk­sien päässä. Jos löy­dät Hel­sinki-Van­taan len­to­ken­tälle, löy­dät meil­le­kin. Muu­tama sata met­riä ennen kent­tää on aika mas­sii­vi­nen Tec­ho­po­lik­sen kam­pus. Siellä me olemme G-sii­vessä.

CxO Pro­fes­sio­nal Oy Tek­no­bu­le­vardi 3–5 G 01530 Van­taa FINLAND
Kehä III:lta kaup­pa­kes­kus Jum­bon koh­dilta poh­joi­seen kohti len­to­kent­tää. Kun näet Tech­no­po­lik­sen kam­puk­sen oikealla puo­lel­lasi nouse ram­pista ylös. Tuusu­lan­tieltä (tulo ete­lästä) Kehä III jäl­keen seu­raava ramppi poh­joi­seen. Etene len­to­ken­tän suun­taan. Kun näet Tech­no­po­lik­sen kam­puk­sen käänny vasem­malle raken­nusta kohti.
Mikäli saa­vut junalla, jää pois Avia­po­lik­sen pysä­killä. nouse ylös ”Avia­bu­le­var­din suun­taan” (Tik­ku­ri­lan­tien suun­nasta saat lisä­lii­kun­taa mel­kein kilo­met­rin ver­ran). Kun tulet ulos, käänny oikealle ja kävele eteen­päin noin 50 m. Cla­rion-hotel­lin takaa läh­tee käve­ly­tie, joka joh­taa sinut sil­lan yli Tech­no­po­lik­seen. Linja-autot, jotka mene­vät len­to­ken­tälle, pysäh­ty­vät aivan Tech­no­po­lik­sen kam­puk­sen juu­rella. Kun näet raken­nuk­sen, paina pysäh­ty­mi­sen­pyyn­tö­nap­pu­laa.
Pää­au­lan edessä on rut­kasti ilmaista park­ki­ti­laa. Kadun var­res­sa­kin on paik­koja, mutta niissä on aika­ra­joi­tus. Sak­koja on jaeltu.
Kam­puk­sella on kaksi aulaa A ja G. Kum­mas­sa­kin aulassa on ihan mah­dot­to­man muka­via ja ammat­ti­tai­toi­sia tyyp­pejä. He ohjaa­vat sinut perem­mälle. Mei­dän toi­mis­tomme sijait­se­vat ihan G-aulan vie­ressä, mutta voipi olla, että olemme varan­neet neuk­ka­rin jos­tain ihan muu­al­ta­kin tapaa­mis­tamme var­ten. Aulaan siis.

CxO Professional Oy
MENU