Viesti selkeästi – se lisää uskottavuuttasi!

Opi selkeyttämään tärkeimmät viestisi!

Viesti selkeästi – se pelastaa sinut tukalissa tilanteissa sekä vapaa-ajalla että töissä.

IT-pääl­likkö Marko, 47, tuli kotiin fir­man pik­ku­jou­luista muu­ta­mia vaa­ral­li­sia tun­teja lupaa­maansa myö­hem­min. Kotiin­tu­lo­kun­to­kaan ei ollut kaik­kein skar­peim­masta päästä.

Las­ten­hoi­ta­ja­vaimo Maa­rit, 46, istui soh­valla odot­ta­massa. Maa­rit ei sano­nut mitään, mutta tui­jotti siip­paansa hyvin kysy­vän näköi­senä.

Marko keräsi kai­ken roh­keu­tensa ja aloitti selit­tä­mi­sen. Hän otti ammat­ti­kun­tansa vai­kut­ta­vim­mat ammat­ti­ter­mit käyt­töön. Eihän siitä hyvää seu­ran­nut. Selit­te­lyssä put­kah­teli esiin sanoja kuten inte­graa­tio, scrum, lean, olio ja quick­fix. Niistä Marko työ­orien­toi­tu­neena ihmi­senä oli aamu­yön tun­teina epäi­le­mättä kol­le­go­jensa kanssa puhu­nut, mutta …

Maa­ri­tia ter­mit eivät kui­ten­kaan vakuut­ta­neet – päin­vas­toin. Yrit­tikö Marko pei­tellä jotain? Pitkä myk­kä­kou­lu­han siitä seu­rasi.

Mitä on sel­keys?
Sel­keys tar­koit­taa sitä, että ilmai­set asiasi niin, että tois­ten on se mah­dol­li­sim­man helppo ymmär­tää.

Miksi viestin selkeys on tärkeää uskottavuutesi kannalta?

Eins­tei­nin väi­te­tään sano­neen: ”Jos et osaa selit­tää asiaa niin, että muut sen ymmär­tä­vät, et ole sitä itse­kään ymmär­tä­nyt.”

Mitä epä­sel­vem­min asiasi seli­tät, sitä vähem­män uskot­tava olet. Ter­meillä hie­nos­te­lija antaa itses­tään ennem­min­kin type­rän vai­ku­tel­man. Kuten polee­mi­sen dis­tink­tii­vi­sesti sen­ti­ment­tini indi­koin. Työ­elä­mästä tie­dämme, että epä­var­moissa tilan­teissa vies­tin­nän sel­keys koros­tuu. Sel­keää vies­tin­tää kan­nat­taa har­joi­tella jo vähem­män kriit­ti­sissä tilan­teissa – ettei tosi tilanne mene har­joit­te­lun piik­kiin.

Miten oppia selkeäksi viestijäksi?

Katso perus­prin­sii­pit ohei­sesta puo­len­toista minuu­tin video­pät­kästä.

Miksi et kokei­lisi, voit vain voit­taa.

 

@tonihinkka

P.S.1. Mitä hyö­tyä vai­ku­tus­voi­masta on ja miten voit sitä kehit­tää? Aloita tästä!

P.S. 2. Haluatko ensim­mäis­ten jou­kossa mak­sut­to­mat vin­kit vai­ku­tus­voi­masi kehit­tä­mi­seksi suo­raan säh­kö­pos­tiisi?  Tilaa ne täältä!

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CxO Professional Oy
MENU