Video-opas kiusaamisesta pelastamiseen

Video-opas kiusaamisesta pelastamiseen

Tässä on 12 minuut­ti­nen pikao­pas kiusaa­mi­sesta pelas­ta­mi­seen joh­dolle, hen­ki­lös­tö­hal­lin­nolle ja työ­suo­je­luor­ga­ni­saa­tiolle.

Mikäli koet tul­leesi kiusa­tuksi, voit hyö­dyn­tää opasta välit­tä­mällä sen esi­mie­hel­lesi tai hänen esi­mie­hel­leen tahi hen­ki­lös­tö­hal­lin­non tai työ­suo­je­luor­ga­ni­saa­tion edus­ta­jalle samalla kun ker­rot tilan­tees­tasi.

 

Toi­vot­ta­vasti videosta on sinulle apua.

Jär­jes­tämme avoi­mia kou­lu­tuk­sia kiusaa­mis­ti­lan­tei­den rat­kai­se­mi­sesta.

Seu­raa­vat kou­lu­tus­päi­vämme ovat:

  • tors­tai 3.5. Tech­no­po­lis Van­taa
  • tiis­tai 12.6. Tech­no­po­lis Van­taa

Ilmoit­taudu mukaan tästä.

 

 

 

CxO Professional Oy
MENU