Jeesuksen, Gandhin ja Mandelan vaikuttamisen ytimen kaava

Vaikuttamisen taidon salaisuudet — osa 6: Innoitus

Miksi heidän sanomansa levisi niin laajalle, niin vahvasti?

Miten voit löytää oman elämäsi kokoisen mission?

Mikä­kö­hän oli Jee­suk­sen sano­man välit­ty­mi­sen salai­suus? Entä Gand­hin, Man­de­lan tai monen muun mil­joo­niin ihmi­siin vai­kut­ta­neen hen­ki­lön?

Ehkäpä heissä yhdis­tyi se, mitä he sanoi­vat, hie­nosti tapaan, jolla he sen sanoi­vat. Uskon jol­lain tasolla ymmär­tä­neeni hei­dän salai­suu­tensa ja jaan sen nyt teille kai­kille.

(CC-nap­pu­lasta saat teks­ti­tyk­set päälle/pois)

Uskon, että heissä ruu­miil­lis­tui hie­nolla tavalla innoi­tuk­sen kyky. Heillä oli var­maan pal­jon mui­ta­kin vai­ku­tus­voi­mai­sia omi­nai­suuk­sia, mutta pureu­du­taan tällä ker­taa tähän yhteen koko­nai­suu­teen.

Mitä on innoitus?

Innoi­tus on taito, jossa tär­keinä pitä­mäni asiat ja aja­tuk­set tart­tu­vat mui­hin. Se muo­dos­tuu arvoista, mis­siosta, sitou­tu­mi­sesta, ener­giasta ja tun­teen siir­rosta. Tai­tava innoi­tut­taja on ymmär­tä­nyt ja yhdis­tä­nyt innoi­tus­pa­li­kat niin sau­mat­to­maksi koko­nai­suu­deksi, että se ei voi oikein olla tart­tu­matta samat arvot jaka­viin ihmi­siin. He joten­kin tun­tu­vat huo­ku­van jokai­sella solul­laan heille tär­keitä asioita. He elä­vät, kuten opet­ta­vat.

Miksi innoitus on tärkeää?

No, ilman innoi­tusta, ei voi kos­kaan saada muita ihmi­siä täy­dellä sydä­mellä asiansa puo­lelle ja toi­mi­maan yhtei­sen pää­mää­rän eteen. Huip­puin­noit­ta­jat taas voi­vat todella muut­taa maa­il­maa – toi­vot­ta­vasti parem­paan suun­taan.

Innoituksen hallinta vaatii ajattelua

Innoi­tuk­sen luo­mi­seen ei riitä, että päät­tää nopeasti ja pin­ta­puo­li­sesti ryh­tyä innoit­ta­jaksi. Sekään ei toimi, että valit­see arvot, joita arvioi halu­tun koh­de­ryh­män arvos­ta­van.

Todel­li­nen innoi­tus läh­tee koko­nais­val­tai­sesta arvo­jen ja elä­män­teh­tä­vän syväl­li­sestä miel­tä­mi­sestä. Innoi­tuk­sessa ei voi olla kos­kaan val­mis – joka päivä pitää tut­kis­kella ja ehdol­lis­taa omia aja­tuk­si­aan ja teko­jaan arvo­jen suh­teen. Niin teki uskon­non­tun­tio­pe­tus­muis­ti­ku­vieni mukaan Jee­sus­kin jopa vii­mei­sim­pinä het­ki­nään.

Toi­von, että halu­tes­sasi löy­dät itsel­lesi oman elä­mäsi ja tai­to­jesi kokoi­sen mis­sion ja innoi­tuk­sen läh­teen. Minä usko löy­tä­neeni jo omani.

Innoit­ta­vaa viik­koa ja elä­mää!

Toni, vai­ku­tus­voima-akti­visti 

CxO Professional Oy
MENU