Työelämän tärkein voimaharjoitus?

Vaikutusvoima se vasta voima onkin. Vaikutusvoiman tuntee.

Näinä viik­koina voima on taas kes­kuu­des­samme. Eri­tyi­sesti tun­ne­tun elo­ku­van innoit­ta­mana.

Kukapa ei haluaisi voi­mis­tua ja saada asioita tapah­tu­maan.

 

Vuo­ro­vai­ku­tusam­ma­teissa toi­mi­villa hen­ki­lö­koh­tai­nen vai­ku­tus­voima on tekijä, joka rat­kai­see pal­jon.

Siis kyky vakuut­taa muut. Toi­mia siten että toi­min­nalla on vai­ku­tusta. Erästä sanon­taa lai­na­ten: “Jos uskot, että sillä mitä sanot on vai­ku­tusta, sillä on vai­ku­tusta.” Vai­ku­tus­voima on menes­ty­jien näkyvä salai­nen ase!

Oman vai­ku­tus­voi­man kehit­tä­mi­nen ei ole raket­ti­tie­dettä. Itse asiassa vai­kut­ta­mis- ja vakuut­ta­mis­tai­dot ovat yllät­tä­vän ilmei­siä, kun ne tie­dos­taa.

Seit­se­män vuo­den kehi­tys­työ ja sovel­ta­mi­nen ovat jalos­ta­neet CxO vai­ku­tus­voima™ -kon­sep­tin asiak­kai­den kiit­tä­mäksi, todis­te­tusti toi­mi­vaksi mene­tel­mäksi vai­ku­tus­voi­man kehit­tä­mi­sessä. Tie­dos­ta­valla har­joit­te­lulla voit rat­kai­se­vasti paran­taa vai­ku­tus­voi­maasi. Koska sys­te­maat­ti­nen vai­ku­tus­voi­man kehit­tä­mi­nen on vielä var­sin uutta, on sinun mah­dol­lista nos­taa itsesi erot­tu­valle tasolle. Har­joi­tus­vai­ku­tuk­set ovat välit­tö­miä; jo päi­vässä voit kehit­tyä päätä pidem­mäksi. Ja vuo­sien har­joit­te­lulla jät­ti­läi­seksi.

Tutustu kou­lu­tuk­seen ja ilmoit­taudu mukaan. Jos toi­mit joh­dossa, esi­mies­teh­tä­vissä, myyn­nissä, kou­lut­ta­jana tai vaik­kapa asian­tun­ti­ja­vai­kut­ta­jana, hyö­dyt kou­lu­tuk­sesta var­masti.

 

 

 

 

 

CxO Professional Oy
MENU