Vaikuttamisen taidon salaisuudet — osa 1

Haluatko oppia tai­don, joka monin­ker­tais­taa onnis­tu­mi­sen mah­dol­li­suu­tesi?

Mistä vaikuttamisen taidossa on kyse?

Katso vaikutusvoimannostaja Toni Hinkan opastus aiheeseen

Kuvit­tele, että joh­ta­jana sai­sit joh­det­ta­vasi entistä parem­min mukaasi, innos­tu­maan. Myy­jänä klousai­sit tehok­kaam­min. Neu­vot­te­li­jana teki­sit huip­pu­dii­lejä. Yrit­tä­jänä onnis­tui­sit. Asian­tun­ti­jana vakuut­tai­sit. Työn­haussa tuli­sit vali­tuksi. Vai­kut­ta­jana sai­sit ihmi­set parem­min aja­masi asian puo­lelle. Liian hyvää ollak­seen totta?

Ehei - vai­kut­ta­mi­sen taito on opit­ta­vissa taus­tas­tasi ja iäs­täsi riip­pu­matta. Luot­ta­muk­sen raken­nus­tai­dosta se läh­tee.


Katso 40-osaisen hybridiblogisarjan avausjakso

Katso ja kuun­tele alla oleva intro, joka aloit­taa 40-osai­sen mak­sut­to­man sar­jan. Sar­jassa CxO Vai­ku­tus­voima™ -mal­lin kehit­täjä,  ammat­ti­men­tori Toni Hinkka avaa vai­kut­ta­mi­sen tai­don ulot­tuu­vuu­det ja antaa kon­kreet­ti­sia vink­kejä, joista voit poi­mia itsel­lesi sopi­via.  (Vinkki:  laita oikean ala­kul­man ase­tuk­sista teks­ti­tys päälle, jos et syystä tai toi­sesta voi kuun­nella videota).


 

Vai­ku­tus­voi­mais­tu­vaa kesää!

toi­vot­taa CxO tiimi

 

P.S. 1   Jos mie­luum­min luet int­ron blo­gi­teks­tinä — lue se blo­gin ensim­mäi­senä jul­kais­seesta Kan­kaan­pään Seutu -leh­destä

P.S. 2   Jos haluat heti tie­tää perus­teel­li­sem­min, mistä on vai­kut­ta­mi­sen tai­dossa on kyse, lue lisää

 

 

 

 

 

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CxO Professional Oy
MENU