Neuvottele vaikuttavasti -koulutus

Miten neuvottelet niin, että kumpikin osapuoli aidosti sitoutuu lopputulokseen?

Tunnistatko?

 • Osta­jana: tavoit­teesi on kor­kea toi­mi­tus­var­muus mah­dol­li­sim­man hyvillä ehdoilla
 • Pro­jek­ti­pääl­lik­könä: haluat saada toi­mi­jat sitou­tu­neiksi kump­pa­neiksi
 • Vuo­si­so­pi­mus­neu­vot­te­li­jana: pai­neet onnis­tua ovat kovat
 • Myy­jänä: ymmär­ränkö osta­jan tar­peet riit­tä­vän hyvin?
 • Miten var­mis­tan, etten anna periksi asioissa, joissa se ei olisi edes tar­peen?
 • Miten tii­minä pelaamme tehok­kaasti yhteen?

Haluatko?

 • Saada opti­maa­li­sen lop­pu­tu­lok­sen ja vie­tyä se käy­tän­töön?
 • Oival­taa neu­vot­te­lu­pro­ses­sin punai­sen lan­gan?
 • Kon­kreet­ti­sia työ­ka­luja onnis­tu­mi­seen?
 • Palau­tetta ja neu­voja oman neu­vot­te­lu­va­kuut­ta­vuu­tesi kehit­tä­mi­seksi?
 • Var­muutta, hal­lin­nan tun­netta neu­vot­te­lu­ti­lan­tee­seen?
 • Kump­pa­nuu­den mah­dol­lis­ta­vat läh­tö­koh­dat seu­raa­viin neu­vot­te­lui­hin?

Tämä on sinulle, joka haluat enemmän kuin hyvän neuvottelutekniikan koulutuksen. Käymme käsiksi myös henkilökohtaiseen vakuuttavuuteesi neuvottelijana.

Tar­pee­tonta tai kiusal­lista? Ei suin­kaan. Juuri vakuut­ta­vuu­tesi saa muut kuun­te­le­maan asi­aasi ja argu­ment­te­jasi. 

Tar­kas­te­lemme vakuut­ta­vuutta CxO Vai­ku­tus­voima™ -pro­fiilin avulla. Pro­fiili aut­taa sinua ymmär­tä­mään hen­ki­lö­koh­tai­sen vakuut­ta­vuu­tesi vah­vuuk­sia ja kehit­tä­mis­koh­teita.

Saat kon­kreet­ti­sia neu­voja, jotta neu­vot­te­lu­ti­lan­teessa et sano yhtä ja käyt­täy­ty­mi­sel­läsi viesti toista. Samalla opit tun­nis­ta­maan mui­den vies­tin­nän rii­ta­soin­tuja ja luke­maan tun­teita. Voit var­muu­della kehit­tää vai­kut­ta­mi­sen tai­toasi kun niin pää­tät.

Tätä et saa muu­alta.

Miten opit tehokkaimmin?

Kou­lu­tus on vah­vasti vuo­ro­vai­kut­tei­nen ja toi­min­nal­li­nen.  Pien­ryh­mä­työs­ken­tely (tyy­pil­li­sesti 6–8 osal­lis­tu­jaa) takaa val­men­ta­jien jaka­mat­to­man huo­mion päi­vän aikana. Hen­ki­lö­koh­tai­nen vakuut­ta­vuus -osioissa käsi­tel­tä­vät asiat pai­not­tu­vat osal­lis­tu­jien tar­pei­den mukaan.

Kou­lu­tuk­sessa teh­dään neljä ”case-play”-harjoitusta, joissa joh­danto, har­joi­tus ja palaute tois­tu­vat. Saat arvo­kasta palau­tetta niin neu­vot­te­lun läpi­vien­nistä kuin tark­koi­hin havain­toi­hin perus­tu­via neu­voja hen­ki­lö­koh­tai­sen vakuut­ta­vuu­tesi kehit­tä­mi­seksi.

”Case-play”-harjoitukset ovat huo­lel­li­sesti suun­ni­tel­tuja, todel­li­sia neu­vot­te­lu­ti­lan­teita simu­loi­via har­joi­tuk­sia, joi­den avulla teo­ria muut­tuu käy­tän­nöksi ja osal­lis­tu­jat saa­vat käyt­tö­kel­poi­sia työ­ka­luja välit­tö­mästi käyt­töönsä. Nii­den avulla neu­vot­telu muut­tuu hal­lit­ta­vaksi ja ennus­tet­ta­vaksi pro­ses­siksi, joka var­mis­taa aiem­paa parem­man lop­pu­tu­lok­sen.

Tal­len­namme kurs­si­ma­te­ri­aa­lin verkko-oppi­mi­sym­pä­ris­töön, josta voit ker­rata ja syven­tää kou­lu­tus­päi­vässä oppi­maasi.

 

 

 

Päivän ohjelma klo 9–17

Koulutuspäivän jälkeen ymmärrät

 • Miksi neu­vot­te­lu­tii­min kan­nat­taa sopia eri­lai­set roo­lit?
 • Miksi toista osa­puolta ei kan­nata läh­teä suos­tut­te­le­maan omalle kan­nalle, vaan pyr­kiä sel­vit­tä­mään toi­sen kan­nalta tär­keim­mät asiat, tar­peet?
 • Neu­vot­te­lun käsi­kir­joi­tuk­sen,” neu­vot­te­lu­tai­don perus­tan raken­ta­mi­sen mer­ki­tyk­sen: miksi val­mis­tau­tu­mi­seen kan­nat­taa panos­taa.
 • Hen­ki­lö­koh­tai­sen vakuut­ta­vuu­den mer­ki­tyk­sen neu­vot­te­li­jalle.
 • Mihin asioi­hin kan­nat­taa kiin­nit­tää huo­miota: mini­moi vies­tin­täsi “rii­ta­soin­nut” ja tark­kaile niitä muissa.
 • Miten voit kehit­tää vakuut­ta­vuut­tasi, har­joi­tella valit­se­miasi asioita arjen tilan­teissa ja lisätä vai­kut­ta­vuut­tasi.

Neuvotteluosaamisen ja vaikuttamisen taidon huippujen kokemus yhdistyy ainutlaatuisella tavalla

 • Kai Tihilä on talous­joh­ta­mi­sen ja -hal­lin­non pro­ses­sien ja yri­tys­kaup­po­jen ammat­ti­lai­nen. Hän on toi­mi­nut talous­joh­ta­jana ja muissa talous­joh­don teh­tä­vissä mm. Pau­lig Group, Amer Sports Oyj ja KONE Oyj -yri­tyk­sissä. Nyky­ään hän tar­joaa talous­joh­ta­mi­sen kehit­tä­mis- ja talous­joh­ta­ja­pal­ve­luita Keep the Course -yri­tyk­sensä kautta.
 • Joh­ta­mi­sak­ti­visti Toni Hinkka on  Suo­men joh­tava vakuut­ta­vuus­kou­lut­taja ja ammat­ti­men­tori. Hän on kehit­tä­nyt CxO Vai­ku­tus­voima™ -mal­lin ja ymmär­tää vies­tin­nän rii­ta­soin­tu­jen ja tun­teen mer­ki­tyk­sen joh­ta­mi­sessa ja pää­tök­sen­teossa. Toni on myös CxO Pro­fes­sio­nal Oy:n toi­mi­tus­joh­taja, ammat­ti­pu­huja ja aktii­vi­nen blog­gaaja.
Suo­sit­te­len kai­kille, joille neu­vot­te­lu­tai­dolla on mer­ki­tystä.

Jaana Kos­ki­nen 
Ajan­tieto Oy
CEO, Part­ner

Kon­kreet­ti­sia kei­noja neu­vot­te­lussa onnis­tu­mi­seen.

Tuo­mas Joen­suu
Rain­ma­ker Oy
Busi­ness Unit Mana­ger

Sil­miä avaava kou­lu­tus!

Aapo Koi­vu­niemi
ABO Wind Oy
Maa­joh­taja

Hyvä ja innos­tava kurssi!

Sami Selan­der
Raken­nus­liike Lapti Oy
Han­kin­tain­si­nööri

Uusi lähes­ty­mis­tapa neu­vot­te­lu­tai­toi­hin tuo­malla vai­ku­tus­voima mukaan.

Matti Laakso
Neste Renewable Fuels
Busi­ness Deve­lop­ment Mana­ger

Erit­täin hyvä neu­vot­te­lu­kurssi, josta saa työ­ka­luja käy­tän­töön.

Tomi Lam­min­salo
Sofi­gate Oy
Deli­very Mana­ger

Miltä tuntuisi saavuttaa neuvottelutulos,
joka on parempi kuin kumpikaan osapuoli osasi odottaa?

CxO Professional Oy
MENU