Vaikuttamisen taito -videoblogisarja

[Videon kesto 2:55]

Miten saat vies­tisi parem­min perille ja muut luot­ta­maan sano­maasi? CxO Vai­ku­tus­voima™ -mal­lin kehit­tä­jän, Toni Hin­kan vlo­gi­sarja antaa ohjeita vai­kut­ta­mi­sen tai­don kehit­tä­mi­seen. Jak­sot ilmes­ty­vät 1–2 vii­kon välein. Tilaa vlogi ja saat ensim­mäis­ten jou­kossa, sopi­vina paloina, ohjeita oman vai­ku­tus­voi­masi kas­vat­ta­mi­seen.

Yllä­ole­vassa videossa Toni ker­too, mistä vai­kut­ta­mi­sen tai­dossa on kyse ja ketkä sen kehit­tä­mi­sestä hyö­ty­vät. Alta löy­dät aikai­sem­mat vlo­gi­pos­tauk­set jär­jes­tyk­sessä, vii­mei­sin on pääl­lim­mäi­senä.

Olemuksen merkitys massa-, pika ja etävaikuttamisessa

Vai­kut­ta­mi­sessa ole­muk­sen koko­nai­suu­della on väliä. Ei auta, vaikka jokin osa-alue olisi perus­prii­maa parempi, jos toi­nen osa-alue pilaa koko pake­tin.

Kehonkieli paljastaa todelliset ajatuksesi – opi lukemaan ja puhumaan kehonkieltä

Hanki luo­la­mie­hen luku­tai­dolla kyky tun­tei­den tul­kit­se­mi­seen. Opi alle­vii­vaa­maan kehol­lasi ja vält­tä­mään pahim­mat mokat. Osa 16 / Koko­ke­hoi­suus

Viesti selkeästi – se lisää uskottavuuttasi!

Mitä hel­pompi kuu­li­jan on sinua ymmär­tää, sitä parem­min saat vies­tisi perille. Syy sii­hen löy­tyy aivo­jen toi­min­ta­pe­ri­aat­teesta. Opi sel­ko­se­lit­tä­mi­sen salat. Osa 15 / Sel­keys

Miten vangitset kuulijoidesi jakamattoman huomion?

Miten estät kuu­li­joi­desi aja­tus­tesi vael­te­lun kes­ken tär­keän puheen­vuo­rosi? Tässä vin­kit täy­del­li­seen Cliff­han­ge­riin! Osa 14 / Sävyk­kyys

Miksi on hyvä olla välillä hiljaa?

Rasi­tatko jaa­rit­te­luil­lasi? Kar­te­taanko seu­raasi? Jää­vätkö aja­tuk­sesi vas­ta­kai­ut­to­miksi? Haluai­sitko oppia kun­nioi­te­tuksi kiteyt­tä­mi­sen mes­ta­riksi? Osa 13 / Kitey­tys

Miten saat viestisi läpi vaikka taloyhtiön kokouksessa?

Opi vakuut­ta­van vies­tin­nän neljä perus­sään­töä ja var­mista, että saat vies­tisi perille — sanat­to­man vies­tin tuke­mana. Osa 12/ Vies­tintä

95 prosenttia päätöksenteosta on tunnetta – Näin tartutat omasi toisiin

Tie­dätkö jo tun­teen­siir­ron luon­non­lain — sen miten vai­ku­tat ihmi­siin posi­tii­vi­sesti? Jos osaat tar­tut­taa fluns­saa, voit oppia myös tun­teen­siir­ron. Osa 11 / Tun­teen­siirto

Miten tuotat vaikuttamisenergiaa enemmän kuin kulutat?

Miten siir­ryt ener­gia­huk­ka­ti­lasta muita ener­gi­soi­vaksi fuusio­reak­to­riksi? Opi tuplat­ripla­tar­kas­tus, jolla var­mis­tat ener­gian läh­teesi. Osa 10 / Ener­gia

Opi, miten sitoutumalla saat unelmasi todeksi

Ilman sitou­tu­mista on erit­täin epä­to­den­nä­köistä, että saa­vut­tai­sit halua­masi. Sitou­tu­malla jär­ke­västi ja sys­te­maat­ti­sesti tavoit­teesi erit­täin toden­nä­köi­sesti tote­tu­tu­vat. Osa 9 /Sitoutuminen

Näin kirkastat urasi ja elämäsi perimmäiset tarkoitukset

Tun­tuuko urasi ja elä­mäsi tyh­jältä? Näin ei tar­vitse olla. Elä­mässä voi olla usei­ta­kin tar­koi­tuk­sia. Kiteytä ole­mas­sao­losi mer­ki­tyk­set — mää­ritä mis­siosi! Osa 8 / Mis­sio

Et voi olla vaikuttava, jos elät arvoitta tai väärillä arvoilla — kirkasta arvot, joilla saat vaikutuksen aikaan

Tie­dätkö omat arvosi? Miksi arvo­jen kir­kas­ta­mi­nen on tär­keää? Opi, miten mää­ri­tät arvosi ja miten var­mis­tat, että elät nii­den mukaan! Osa 7 / Arvot

Jeesuksen, Gandhin ja Mandelan vaikuttamisen ytimen kaava

Mikä on mm. Jee­suk­sen sano­man leviä­mi­sen salai­suus ja mitä voit oppia siitä? Miten löy­dät itsel­lesi oman elä­mäsi kokoi­sen mis­sion? Osa 6 / Innoi­tus

Keskittyminen kolahtaa. Viisi konkreettista tapaa parantaa keskittymistäsi

Kes­kit­ty­mi­nen on hupe­neva kan­sa­lais­taito, jolla voit tehdä toi­siin ihmi­siin läh­te­mät­tö­män vai­ku­tuk­sen. Kes­kit­ty­mi­nen on kun­nioit­ta­mista. Osa 5 / Kes­kit­ty­mi­nen

Vakuuttava vuorovaikutus — tunnista oma ja lähelläsi olevien ihmisten kuuntelutapa

Katso 10 eri­laista vuo­ro­vai­kut­teista kuun­te­lu­ta­paa, joista vain kaksi on vakuut­ta­vaa. Tun­nista kol­le­gasi ja ystä­väsi — hyvässä ja pahassa. Osa 4 / Vuo­ro­vai­ku­tus

Mitä tulee huoneeseen, kun sinä saavut? Oletko alakulottaja, ylävirittäjä vai ylivirittäjä?

Katso seit­se­män tilan­netta vaka­vasta tun­nel­man­tap­poil­miöstä. Opi yksin­ker­tai­set koh­taa­mi­sen kei­not, joilla var­mis­tat ole­vasi toi­vottu tule­vai­suu­des­sa­kin. Osa 3 / Posi­tii­vi­suus

Paikalla ja myös läsnä — opi hetkessä yksi vaikuttamisen tärkeimmistä peruspilareista

Mitä läs­nä­olo on, miksi se on tär­keää ja miten voit sitä ope­tella. Opi yksin­ker­tai­set ja toi­mi­vat läs­nä­olon takuu­taiat! Se kan­nat­taa. Osa 2 / Läs­nä­olo

CxO Professional Oy
MENU