Vaikuttamisen taidon salaisuudet — hybridiblogi vaikuttamisen taidostaan kiinnostuneille

Vai­kut­ta­mi­sen taito on tär­kein menes­tys­te­kijä kai­kissa vuo­ro­vai­ku­tusam­ma­teissa. Havain­noi­malla ja har­joit­te­le­malla voit rat­kai­se­vasti paran­taa tätä tai­toasi.

Hybri­di­blo­gi­sar­jassa CxO Vai­ku­tus­voima™ -mal­lin kehit­täjä, ammat­ti­men­tori Toni Hinkka avaa vai­kut­ta­mi­sen tai­don ulot­tuu­vuu­det ja antaa kon­kreet­ti­sia vink­kejä, joista voit poi­mia itsel­lesi sopi­via. Hybridi tar­koit­taa tässä yhtey­dessä blo­gin, video­blo­gin ja mah­dol­li­sesti mui­den näp­pä­rien tek­nii­koi­den yhdis­tel­mää.

Vai­kut­ta­vuus on osin syn­nyn­näistä, osin opit­tua ja jat­ku­vasti opit­ta­vissa, iästä riip­pu­matta. Vai­kut­ta­mi­sen tai­toon sisäl­ty­vät asiat ovat yllät­tä­vän ilmei­siä, kun ne tie­dos­taa. Kas­va­nut vai­ku­tus­voi­masi muo­dos­tuu­kin jou­kosta omi­nai­suuk­sia ja tai­toja, jotka on omaan per­soo­naasi poh­jau­tuen har­joi­teltu auto­maa­tio­ta­solle. Kyse ei ole näyt­te­le­mi­sestä tai roo­li­pe­listä, pikem­min­kin päin­vas­toin.

Kun haluat tulla parem­min kuul­luksi ja ymmär­re­tyksi, kan­nat­taa kat­soa koko sarja

Jul­kai­semme uuden hybri­di­blo­gin joka toi­nen viikko. Tilaa ne tästä suo­raan omaan säh­kö­pos­tiisi. Halu­tes­sasi voit lopet­taa tilauk­sen jokai­seen lähe­tyk­seen sisäl­ty­västä lin­kistä. 

 

 

 

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CxO Professional Oy
MENU