Keskittyminen kolahtaa. Viisi konkreettista tapaa parantaa keskittymistäsi

Keskittyminen kolahtaa

Kunnioittamalla toisia, heihin keskittymällä, teet vaikutuksen

Oletko kos­kaan näh­nyt todella vai­kut­ta­van ja vakuut­ta­van hen­ki­lön hää­rää­vään tar­joi­lu­jen ja jär­jes­te­ly­jen parissa vie­rai­den ollessa läsnä? Tus­kin, koska vai­kut­ta­mis­tah­toi­set kes­kit­ty­vät sata­pro­sent­ti­sesti koh­taa­miinsa ihmi­siin.

Aina välillä koh­taan ihmi­siä, jotka yrit­tä­vät tehdä posi­tii­vi­sen ensi­vai­ku­tuk­sen koh­dis­ta­malla ison osan huo­mios­taan kah­vin­keit­ti­meen. Jos Mocca­mas­te­rilla olisi tun­teet, se olisi var­maan huo­miosta mie­lis­sään.

Kun sit­ten vih­doin pääs­tään alku­rii­teistä itse asi­aan, kat­keaa kes­kus­telu vähän väliä jos­kus jopa kes­ken sano­mani lauseen sii­hen, että isäntä/emäntä tie­dus­te­lee kuli­naa­rista hyvin­voin­tiani. Samalla hän tulee pal­jas­ta­neeksi, että pul­la­kin on kiin­nos­ta­vampi, kuin minun aja­tuk­seni. Tai sit­ten hän on niin epä­varma omasta kiin­nos­ta­vuu­des­taan, että luu­lee paik­kaa­vansa sen hyvillä tar­joi­luilla.

En tar­koita sitä, että tar­joi­luilla ei olisi väliä. Hyvät tar­joi­lut ede­saut­ta­vat hyvän mie­len luo­mista ja osoit­ta­vat kun­nioi­tusta vie­raita koh­taan. Ne pitää vain hoi­taa ennen vie­rai­den tuloa tai sit­ten ne pitää antaa sel­lais­ten hen­ki­löi­den hoi­det­ta­viksi, joi­den ei tar­vit­se­kaan vakuut­taa.

On myös tilan­teita, joissa on tar­koi­tus­kin hää­räillä yhdessä keit­tiössä yrit­tä­mät­tä­kään tehdä toi­siin sen kum­mem­paa vai­ku­tusta. Vaik­kapa ystä­vien kanssa mök­keil­lessä.

No, kes­kit­ty­mi­sessä on kyse pal­jon muus­ta­kin kuin keit­tiö­kes­kit­ty­mät­tö­myy­destä.

Mitä on keskittyminen?

Tai­tava kes­kit­tyjä saa toi­set koke­maan, että huo­mio on täy­sin heissä. Mikään ei ole kiin­nos­ta­vam­paa kuin koh­taa­masi hen­kilö.

Miksi keskittyminen on tärkeää?

Toi­seen ihmi­seen kes­kit­ty­mi­nen on toi­sen kun­nioit­ta­mista. Kukapa ei kai­paisi kun­nioi­te­tuksi tule­mi­sen tun­netta? Kään­tei­sesti ilmais­tuna – kes­kit­ty­mät­tö­myys on epä­kun­nioit­ta­vaa.

Keskittyminen kumpuaa kiireettömyydestä

Jos koh­taa­mi­sen alku­puo­lis­kolla aja­tuk­sesi ovat vielä aikai­sem­massa tapaa­mi­sessa, teh­tä­vässä tai vies­tissä ja koh­taa­mi­senne lop­pu­puo­lis­kolla jo seu­raa­vassa tapaa­mi­sessa tai teh­tä­vässä, on vai­keaa kes­kit­tyä juuri tähän koh­taa­mis­het­keen. Kun kes­kit­ty­mi­nen on vajaata, tup­paa­vat tapaa­mi­set muo­dos­tu­maan myös var­sin tehot­to­miksi ja pit­kit­ty­vät aiheut­taen vielä lisää kii­rettä.

Mikäli haluat tehdä vai­ku­tuk­sen (siis vaikka saada kau­pat aikai­seksi tai joh­det­ta­vasi sitou­tu­maan), sinun kan­nat­taa koh­data vähem­män mutta kes­kit­ty­neem­min. Hosu­mi­nen ja häröily eivät vakuut­ta­vuut­tasi paranna. Ver­taus­ku­vana voisi toi­mia kah­vin annos­telu suo­dat­ti­meen: puo­let poroista pöy­dällä ja kol­mesti las­kuissa seo­ten vai ker­ralla siis­tisti perille? Yksi vakuut­tava koh­taa­mi­nen päi­vässä on parempi kuin kym­me­nen vakuut­ta­ma­tonta saati nega­tii­vis­va­kuut­ta­vaa.

Keskittymisvinkkejä

Nämä toi­mi­vat aina­kin itsel­läni. Ehkä niistä jot­kin sovel­tu­vat sinul­le­kin.

  1. Varaa jokai­sen koh­taa­mi­sen väliin rau­hoit­tu­mi­sai­kaa. Aikaa tehdä tär­keim­mät muis­tiin­pa­not edel­li­sestä tapaa­mi­sesta, ves­sassa käyn­tiin tai vaik­kapa lyhyelle käve­lylle ulko­salla. Sen ver­ran kuin tar­vit­set, että saat edel­li­sen koh­taa­mi­sen mie­les­täsi.
  2. Ole etua­joissa. Jos jou­dut siir­ty­mään, ota huo­mioon mah­dol­li­set lii­ken­teen häi­riö­te­ki­jät. Älä kui­ten­kaan mene koh­taa­mi­seen liian aikai­sin, vaan käytä lup­poaika kes­kit­ty­mi­sesi kerää­mi­seen tai mie­lesi tyh­jen­tä­mi­seen. Kuun­tele vaikka musiik­kia, jos se sinua rau­hoit­taa.
  3. Älä käytä lyhyitä koh­taa­mis­tau­koja vies­tiesi kat­so­mi­seen. Jos luu­let, että nopea rea­gointi jat­ku­vasti jokai­seen vies­tiin, on tär­keää, olet vää­rässä. Jot­kut vakuut­ta­vuus­va­ja­vai­set kat­so­vat vies­tejä jopa mui­den ollessa läsnä, kokouk­sissa ja pala­ve­reissa. No, sinä­kin lie­net moi­sia pel­lejä jos­kus koh­dan­nut.
  4. Ymmärrä myös, että sinulle vies­tin lähet­tä­nyt ei vält­tä­mättä ole miet­ti­nyt mil­lai­sessa tilan­teessa sinä vies­tin luet. Vies­tissä voi olla myös sel­lai­sia asioita, jotka tuhoa­vat kes­kit­ty­mi­sesi. Itse en kos­kaan avaa säh­kö­pos­teja juuri ennen tär­keitä koh­taa­mi­sia – ja muun­lai­sia suun­ni­tel­tuja koh­taa­mi­sia minulla har­voin onkaan.
  5. Muis­ta­mi­nen on kes­kei­sin kes­kit­ty­mi­sen todiste. Muista mitä sinulle puhut­tiin muu­tama minuutti sit­ten. Tai­tava muis­taa myös mitä toi­nen puhui edel­li­sessä ja sitä edel­li­sessä koh­taa­mi­sessa, vaikka vuo­sia­kin sit­ten.

Kes­kit­ty­neitä koh­taa­mi­sia!

Toni Hinkka

CxO Professional Oy
MENU