Vakuuttava vuorovaikutus — tunnista oma ja lähelläsi olevien ihmisten kuuntelutapa

Vuorovaikutusta vaikuttavuudella ja ilman

10 vähemmän ja enemmän vaikuttavaa vuorovaikutustyyliä

Olet var­maan jos­kus saa­nut kokea kes­kus­te­lun, jossa tun­tuu, että sinua ker­ran­kin todella kuun­nel­tiin ja ymmär­ret­tiin. Eikö tunnu hyvältä vielä pit­kän­kin ajan jäl­keen?

Toden­nä­köi­sesti olet pal­jon useam­min ollut osal­li­sena kes­kus­te­lussa, jossa koet jää­neesi ymmär­rystä vaille. Se jätti tun­teesi kyl­mäksi tai jopa tur­hau­tu­neeksi.

Mikä erotti näitä kahta ääri­päätä?

Katso ohei­sesta videosta, miten Into sel­viää Pon­tuk­sen kanssa edellä mai­ni­tuista vuo­ro­vai­ku­tus­tyy­leistä.

Mitä on taitava vuorovaikutus?

Tai­tava vuo­ro­vai­kut­taja koh­taa toi­set tasa­ve­roi­sina ja kuun­te­lee enem­män kuin puhuu.

Miksi tasaveroisuus on tärkeää?

Pää­sään­töi­sesti ter­veellä itse­tun­nolla varus­te­tut ihmi­set koke­vat olonsa tur­val­li­sem­maksi ja muka­vam­maksi sel­lais­ten ihmis­ten parissa, joi­den kanssa he koke­vat ole­vansa älyl­li­sesti ja ase­mal­li­sesti samalla tasolla. Toki yli- tai ali­mie­li­siä poik­keuk­sia­kin löy­tyy, mutta sil­loin tuo itse­tunto on vää­ris­ty­nyt suun­taan tai toi­seen.

Miksi kuuntelu on tärkeää?

Dalai Laman väi­te­tään sano­neen: ”Kun puhut, et opi mitään – kun kuun­te­let, voit oppia kai­ken!” Ihmi­set halua­vat tulla kuu­luiksi ja ymmär­re­tyiksi – hyväk­sy­tyiksi, jopa kun­nioi­te­tuiksi. Se on yksi ihmi­sen voi­mak­kaim­pia perus­tar­peita. Tämän tar­peen määrä toki vaih­te­lee mm. luon­tai­sen avoi­muu­den tar­peen mukaan ja riip­puen seu­rasta; luot­ta­muk­sen asteesta.

Miten voit oppia taitavaa vuorovaikutusta?

Tässä on havain­nol­li­nen kym­men­koh­tai­nen lista tyy­pil­li­sistä vuo­ro­vai­kut­ta­jista:

  1. Aiheen­vaih­taja – Hän ei kuun­tele käy­tän­nössä lain­kaan, vaan miet­tii täy­sin omi­aan. Heti kun tulee pie­ni­kin tauko, hän puhuu jos­tain ihan muusta kuin aikai­sem­mat puhu­jat.
  2. Itse­ra­kas – Hän kuun­te­lee vain sen ver­ran, että löy­tää aasin­sil­lan, jota pit­kin hän pää­tyy puhu­maan itses­tään.
  3. Pääl­le­pu­huja – Hän ei malta kuun­nella edes lausetta lop­puun, ennen kuin hyök­kää omalla ole­tuk­sel­laan. Kah­den moi­sen koh­taa­mi­nen on jos­kus hyvin­kin hupai­saa seu­rat­ta­vaa – mutta vain het­kel­li­sesti.
  4. Kul­ta­kala – Urbaani legenda väit­tää kul­ta­ka­lo­jen muis­tin pituu­deksi alle viisi sekun­tia. Samaa kes­kit­ty­mis­ky­kyä osoit­taa kes­kus­te­lija, joka kysyy asiaa, jonka vas­tuk­sen on juuri kuul­lut edel­li­sessä lauseessa.
  5. Sut­kaut­te­lija – Hän kuun­te­lee vain löy­tääk­seen sanan, johon voi sovit­taa aina­kin yksi­ri­vi­sen anek­doo­tin. Omasta mie­les­tään hän on hir­mu­hauska älykkö. Mui­den mie­lestä pidem­män päälle ennem­min­kin rasit­tava tollo.
  6. Kuun­te­lee vas­ta­tak­seen – Hän kuun­te­lee het­ken tar­kasti, mutta aivo­työ­ka­pa­si­teetti koh­dis­tuu hyvän vas­tauk­sen anta­mi­seen. Vas­taus voi toi­si­naan sat­tu­malta osua jopa aiot­tuun kysy­myk­seen. Polii­tik­koai­nesta.
  7. Kuun­te­lee ymmär­tääk­seen – Hän kuun­te­lee ja kai­vaa lisä­tie­toa, jotta hän var­masti ymmär­täisi. Kun hän vih­doin vas­taa, vas­taus on kysy­jälle arvo­kas. Tai­ta­vaa!
  8. Sul­jettu kyse­lijä – Hän­kin kuun­te­lee ja hakee tar­ken­nusta, mutta tekee sen hie­man höl­mösti kat­kais­ten kes­kus­te­lu­kump­pa­nin hyvän aja­tus­vir­ran. Sul­jettu kysy­mys on sel­lai­nen, johon voi vas­tata hyvin lyhyesti: kyllä tai ei.
  9. Avoin kyse­lijä – Hän joh­dat­taa kes­kus­te­lu­kump­pa­nin anta­maan todella pal­jon infor­maa­tiota ymmär­ryk­sensä tueksi. Avoin kysy­mys on sel­lai­nen, johon ei voi vas­tata kyllä tai ei.
  10. Kol­men lauseen palau­tus­tak­ti­koija – Koppi, vas­taus, palau­tus. Helppo keino joh­dat­taa kes­kus­te­lu­kump­pani pal­jas­ta­maan itses­tään vähän lii­kaa­kin.

Ihan­ne­vuo­ro­vai­kut­taja siis kuun­te­lee ymmär­tääk­seen, ete­nee avoi­min kysy­myk­sin ja hal­lit­see palau­tus­tak­ti­koin­nin.

Toni Hinkka
- Tosis­saan, mut­tei toti­sena -

Ps. Jos pidit, jaa tämä ihmi­sille, joita arvos­tat ja joi­den toi­vot menes­ty­vän

 

 

 

CxO Professional Oy
MENU