Mitä tulee huoneeseen, kun sinä saavut? Oletko alakulottaja, ylävirittäjä vai ylivirittäjä?

Positiivisuus pelastaa päivän — ja uran

Opi simp­pe­lit koh­taa­mi­sen kei­not, joilla var­mis­tat ole­vasi toi­vottu tule­vai­suu­des­sa­kin

Lue mitä ovat ala­ku­lot­ta­jat, ylä­vi­rit­tä­jät ja yli­vi­rit­tä­jät. Näe seit­se­män posi­tii­vista tilan­netta vaka­vasta tun­nel­man­tap­poil­miöstä. Ennen kaik­kea: tapaa uiva jänis.

Mieti hetki elä­mäsi ihmi­siä. Jou­kon ääri­päistä löy­tyy sekä ala­ku­lot­ta­jia että ylä­vi­rit­tä­jiä, jopa yli­vi­rit­tä­jiä.

Ala­ku­lot­ta­jat näke­vät kai­kessa ja kai­kissa aina vain vikaa. He koros­ta­vat asioi­den huo­noja puo­lia. Tuop­pinsa eivät ole edes puo­li­tyh­jiä vaan poh­jalla on enää väl­jäh­tä­nyt läikkä. He tar­tut­ta­vat syn­kät pil­vensä sinun­kin mie­leesi. Hei­dän elä­mänsä kuluu hor­nassa ja he halua­vat kaikki sinne seu­rak­seen.

Edel­lis­ten virk­kei­den tyyli on kuin suo­raan hei­dän suus­taan. Tart­tuiko ala­ku­lo­mai­suus? Esi­merk­kini siis toimi. Anteeksi. Vaih­de­taan otsi­kon vaa­ti­maan tyy­liin ennen kuin on myö­häistä.

Ylä­vi­rit­tä­jät näke­vät kai­kista par­haat puo­let tai vähin­tään mah­dol­li­suuk­sien poten­ti­aa­lin. Tuo­pin sisältö on nau­tinto vii­mei­seen pisa­raan. Hymy tulee hei­dän muka­naan kylään, mutta jää toi­vo­tuksi vie­raaksi vielä pit­kään hei­dän pois­tut­tu­aan­kin.

Kun saat valita, kum­man seu­raa kai­paat? Ala­ku­lot­ta­jan vai ylä­vi­rit­tä­jän? Kum­man seura saa sinusta par­haim­pasi esiin, saa sinut yrit­tä­mään ja lopulta onnis­tu­maan?

Mitä on positiivisuus?

Posi­tii­vi­suus on sitä, että sätei­lee ja tar­tut­taa iloa ja myön­tei­syyttä ympä­ris­töönsä. Posi­tii­vi­nen näkee kyllä asioi­den kaikki puo­let, mutta koros­taa ja ohjaa toi­min­taa mah­dol­li­suuk­siin.

Miksi positiivisuus on tärkeää?

Posi­tii­vi­suu­den avulla saa­daan asioita aikaan, men­nään eteen­päin, kehi­ty­tään. Luo­daan hyvin­voin­tia. Nega­tii­vi­suu­della lan­nis­tu­taan, pysy­tään pai­kal­laan, taan­nu­taan. Luo­daan pahoin­voin­tia. Kum­pi­kin voima on luon­teel­taan kovin tart­tu­vaa sort­tia. Kum­paa sinä haluat tar­tut­taa?

Ote­taan aja­tuk­sen sel­ven­tä­mi­seksi käsit­te­lyyn kovin ajan­koh­tai­nen ilmas­ton­muu­tos.

Nega­tii­vi­nen ala­ku­lot­taja tote­aisi: ”Paska homma. Kuo­lemme kaikki. Ei kan­nata tehdä enää mitään. Kas tuolla on pen­sas, jonne tun­gen pääni.”

Yltiö­po­si­tii­vi­nen yli­vi­rit­täjä ei ole pal­jon parempi: ”Ei ole totta. Ollaan vaan, niin kaikki lut­viu­tuu. Kor­keampi voima kor­jaa. Kas, tuolla on palava pen­sas, jonka läm­pöön kää­riy­dyn.”

Posi­tii­vi­nen ylä­vi­rit­täjä: ”Tämä on tilanne. Ei hätää, nyt kaik­kien aivot töi­hin miet­ti­mään, miten kor­jaamme ongel­man.”

Kyse ei ole siis siitä, mikä on tuo­pin tämän­het­ki­nen täyt­tö­aste. Vaan men­nään, sata­sen sati­ku­tiai­nen sen­tään, täyt­tä­mään se tuoppi.

Miten voit oppia positiivisuutta?

Ensim­mäi­nen sääntö: Koska kat­son­ta­kan­nat ovat kovin tart­tu­vaa sort­tia, ympä­röi itsesi ihmi­sillä, jotka tar­tut­ta­vat sinuun halua­maasi tun­netta?

Toi­nen sääntö: Ymmärrä, että vir­hei­den etsi­mi­seen ei tar­vita juu­ri­kaan älyä ja ener­giaa – siksi se onkin niin suo­sit­tua, kun sii­hen pys­tyy vähä­lah­jai­sem­pi­kin. Posi­tii­vis­ten asioi­den löy­tä­mi­nen taas vaa­tii enem­män kapa­si­teet­tia, mutta se myös levit­tää ympä­ril­leen ener­giaa.

Kol­mas sääntö: Mei­dän jokai­sen ihmi­sen ja yhtei­sön sisällä tais­te­le­vat ala­ku­lot­ta­jat ja ylä­vi­rit­tä­jät aika ajoin. Kumpi voit­taa? Se kum­paa ruo­kit!

Toni Hinkka
- Tosis­saan, mut­tei toti­sena -

Ps. Jos pidit, jaa tämä ihmi­sille, joita arvos­tat ja joi­den toi­vot menes­ty­vän

 

 

 

Johtamisaktivisti, Formulääri Mentoristi ja CxO Professional Oy:n omistaja ja toimitusjohtaja. Johtamistietokirjailija, -kolumnisti ja -blogisti useissa lehdissä. Osaamisen ydintä Vaikutusvoima (henkilökohtainen vakuuttavuus, karisma), ammattimainen mentorointi ja siihen liittyvien taitojen kouluttaminen, muutosjohtaminen (humaani motivaationäkökulma) sekä vaikeiden henkisen väkivaltapausten ratkaisu työyhteisöissä.

Elämäntehtävänä suomalaisen johtamisen parantaminen.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CxO Professional Oy
MENU