Mitä tulee huoneeseen, kun sinä saavut? Oletko alakulottaja, ylävirittäjä vai ylivirittäjä?

Positiivisuus pelastaa päivän — ja uran

Opi simp­pe­lit koh­taa­mi­sen kei­not, joilla var­mis­tat ole­vasi toi­vottu tule­vai­suu­des­sa­kin

Lue mitä ovat ala­ku­lot­ta­jat, ylä­vi­rit­tä­jät ja yli­vi­rit­tä­jät. Näe seit­se­män posi­tii­vista tilan­netta vaka­vasta tun­nel­man­tap­poil­miöstä. Ennen kaik­kea: tapaa uiva jänis.

Mieti hetki elä­mäsi ihmi­siä. Jou­kon ääri­päistä löy­tyy sekä ala­ku­lot­ta­jia että ylä­vi­rit­tä­jiä, jopa yli­vi­rit­tä­jiä.

Ala­ku­lot­ta­jat näke­vät kai­kessa ja kai­kissa aina vain vikaa. He koros­ta­vat asioi­den huo­noja puo­lia. Tuop­pinsa eivät ole edes puo­li­tyh­jiä vaan poh­jalla on enää väl­jäh­tä­nyt läikkä. He tar­tut­ta­vat syn­kät pil­vensä sinun­kin mie­leesi. Hei­dän elä­mänsä kuluu hor­nassa ja he halua­vat kaikki sinne seu­rak­seen.

Edel­lis­ten virk­kei­den tyyli on kuin suo­raan hei­dän suus­taan. Tart­tuiko ala­ku­lo­mai­suus? Esi­merk­kini siis toimi. Anteeksi. Vaih­de­taan otsi­kon vaa­ti­maan tyy­liin ennen kuin on myö­häistä.

Ylä­vi­rit­tä­jät näke­vät kai­kista par­haat puo­let tai vähin­tään mah­dol­li­suuk­sien poten­ti­aa­lin. Tuo­pin sisältö on nau­tinto vii­mei­seen pisa­raan. Hymy tulee hei­dän muka­naan kylään, mutta jää toi­vo­tuksi vie­raaksi vielä pit­kään hei­dän pois­tut­tu­aan­kin.

Kun saat valita, kum­man seu­raa kai­paat? Ala­ku­lot­ta­jan vai ylä­vi­rit­tä­jän? Kum­man seura saa sinusta par­haim­pasi esiin, saa sinut yrit­tä­mään ja lopulta onnis­tu­maan?

Mitä on positiivisuus?

Posi­tii­vi­suus on sitä, että sätei­lee ja tar­tut­taa iloa ja myön­tei­syyttä ympä­ris­töönsä. Posi­tii­vi­nen näkee kyllä asioi­den kaikki puo­let, mutta koros­taa ja ohjaa toi­min­taa mah­dol­li­suuk­siin.

Miksi positiivisuus on tärkeää?

Posi­tii­vi­suu­den avulla saa­daan asioita aikaan, men­nään eteen­päin, kehi­ty­tään. Luo­daan hyvin­voin­tia. Nega­tii­vi­suu­della lan­nis­tu­taan, pysy­tään pai­kal­laan, taan­nu­taan. Luo­daan pahoin­voin­tia. Kum­pi­kin voima on luon­teel­taan kovin tart­tu­vaa sort­tia. Kum­paa sinä haluat tar­tut­taa?

Ote­taan aja­tuk­sen sel­ven­tä­mi­seksi käsit­te­lyyn kovin ajan­koh­tai­nen ilmas­ton­muu­tos.

Nega­tii­vi­nen ala­ku­lot­taja tote­aisi: ”Paska homma. Kuo­lemme kaikki. Ei kan­nata tehdä enää mitään. Kas tuolla on pen­sas, jonne tun­gen pääni.”

Yltiö­po­si­tii­vi­nen yli­vi­rit­täjä ei ole pal­jon parempi: ”Ei ole totta. Ollaan vaan, niin kaikki lut­viu­tuu. Kor­keampi voima kor­jaa. Kas, tuolla on palava pen­sas, jonka läm­pöön kää­riy­dyn.”

Posi­tii­vi­nen ylä­vi­rit­täjä: ”Tämä on tilanne. Ei hätää, nyt kaik­kien aivot töi­hin miet­ti­mään, miten kor­jaamme ongel­man.”

Kyse ei ole siis siitä, mikä on tuo­pin tämän­het­ki­nen täyt­tö­aste. Vaan men­nään, sata­sen sati­ku­tiai­nen sen­tään, täyt­tä­mään se tuoppi.

Miten voit oppia positiivisuutta?

Ensim­mäi­nen sääntö: Koska kat­son­ta­kan­nat ovat kovin tart­tu­vaa sort­tia, ympä­röi itsesi ihmi­sillä, jotka tar­tut­ta­vat sinuun halua­maasi tun­netta?

Toi­nen sääntö: Ymmärrä, että vir­hei­den etsi­mi­seen ei tar­vita juu­ri­kaan älyä ja ener­giaa – siksi se onkin niin suo­sit­tua, kun sii­hen pys­tyy vähä­lah­jai­sem­pi­kin. Posi­tii­vis­ten asioi­den löy­tä­mi­nen taas vaa­tii enem­män kapa­si­teet­tia, mutta se myös levit­tää ympä­ril­leen ener­giaa.

Kol­mas sääntö: Mei­dän jokai­sen ihmi­sen ja yhtei­sön sisällä tais­te­le­vat ala­ku­lot­ta­jat ja ylä­vi­rit­tä­jät aika ajoin. Kumpi voit­taa? Se kum­paa ruo­kit!

Toni Hinkka
- Tosis­saan, mut­tei toti­sena -

@tonihinkka

P.S. Kun haluat ensim­mäis­ten jou­kossa saada mak­sut­to­mat vink­kit suo­raan säh­kö­pos­tiisi, tilaa ne tästä.

P.S.2. Kun haluat tie­tää, mitä hyö­tyä vai­ku­tus­voi­masta on ja miten sitä voit kehit­tää, aloita tästä.

 

 

 

 

Johtamisaktivisti, Formulääri Mentoristi ja CxO Professional Oy:n omistaja ja toimitusjohtaja. Johtamistietokirjailija, -kolumnisti ja -blogisti useissa lehdissä. Osaamisen ydintä Vaikutusvoima (henkilökohtainen vakuuttavuus, karisma), ammattimainen mentorointi ja siihen liittyvien taitojen kouluttaminen, muutosjohtaminen (humaani motivaationäkökulma) sekä vaikeiden henkisen väkivaltapausten ratkaisu työyhteisöissä.

Elämäntehtävänä suomalaisen johtamisen parantaminen.

CxO Professional Oy
MENU