Paikalla ja myös läsnä — opi hetkessä yksi vaikuttamisen tärkeimmistä peruspilareista

Paikalla ja myös läsnä

Mitä läs­nä­olo on, miksi se on tär­keää ja miten voit sitä ope­tella. Katso videon esi­mer­kit ja lähde mukaan paran­ta­maan omaa vai­kut­ta­mi­sen tai­toasi. Se kan­nat­taa. Osa 2/ Läs­nä­olo

Oletko koke­nut tilan­teen, jossa sinusta tun­tuu siltä, että joku toi­nen täyt­tää maa­il­masi täy­del­li­sesti edes het­ken? Kun et huo­maa mitään muuta kuin tuon toi­sen sil­mät ja kas­vot. Aika katoaa, äänet vai­me­ne­vat ja katoatte kah­den­kes­ki­seen kuplaan. Tei­dän välillä on yhteys. Hui­kea tunne. Olen itse koke­nut sen ensi­het­kellä rak­kaani kanssa, ystä­vän kanssa ja asiak­kaan kanssa.

Vai­ku­tus­tai­toi­sim­mat ihmi­set osaa­vat tämän tai­don. Vaikka huone olisi täynnä ihmi­siä, he kyke­ne­vät luo­maan vai­ku­tel­man siitä, että juuri sinä olet kiin­nos­ta­vin ja tär­kein ihmi­nen maa­il­massa sillä het­kellä. Tämä hetki saat­taa jäädä kui­ten­kin mie­leesi lop­pue­lä­mäk­sesi.

Kun haluat saada toi­sen ihmi­sen koke­maan tuon saman tun­teen, voit askel aske­leelta ope­tella läs­nä­olon tai­don. Huo­maat var­sin nopeasti sen van­git­se­van vai­ku­tuk­sen ja saat vas­ta­palk­kioksi yhtey­den mui­hin ihmi­siin. Koke­muk­sen myötä läs­nä­olo muut­tuu vai­vat­to­maksi ja aidoksi auto­maa­tioksi. Varoi­tuk­sen sana kui­ten­kin – taito on niin har­vi­nai­nen, että se voi häm­men­tää tai saa­te­taan tul­kita mer­kit­se­vän enem­män kuin tar­koi­tit, tilan­teesta riip­puen.

Mitä on läsnäolon taito?

Läs­nä­olon taito tar­koit­taa sitä, että ihmi­set koke­vat sinun huo­mioi­van hei­dät sata­pro­sent­ti­sesti. Sil­mäsi, eleesi, koko kehosi, puheesi ja jopa aja­tuk­sesi vies­ti­vät varauk­se­tonta kiin­nos­tusta toi­seen ihmi­seen. Sul­jet het­keksi pois ulko­puo­li­sen maa­il­man.

Miksi läsnäolo on tärkeää?

Jokai­nen ihmi­nen haluaa tulla huo­mioi­duksi ja kai­paa tasa­ve­roista koh­taa­mista – tois­ten ihmi­sen hyväk­syn­tää ja kun­nioi­tusta. Jopa kaik­kein int­ro­ver­teim­mat ja ujoim­mat. Myös (eten­kin) he, jotka näyt­te­le­vät vähät välit­tä­vän mui­den ihmi­sen mie­li­pi­teistä.

Tun­tuu, että tämä taito on pik­ku­hil­jaa katoa­massa, kun ympä­ril­lämme on niin pal­jon muita mie­len­kiin­non koh­teita. Toi­saalta, maa­il­mamme on nyky­ään niin tur­val­li­nen, että luon­taista tai­pu­mus­tamme kiin­nit­tää huo­miomme liik­kee­seen ja etsiä ympä­ris­töstä vaa­ra­sig­naa­leja voi huo­letta vai­men­taa. Sinun on siis aikai­sem­paa hel­pompi erot­tau­tua posi­tii­vi­sesti muista, jotka eivät läs­nä­olon tai­kuutta tajua.

Läsnäolon takuutaiat

Hel­poin läs­nä­olon kas­va­tus­keino on pis­tää pois käsistä kaikki tava­rat, jotka häi­rit­se­vät toi­sen ihmi­sen kas­vo­jen kat­so­mista. Kyllä, kän­nykkä veks. Tämä jäl­keen rai­vaa välis­tänne kaikki bar­ri­ka­dit kuten tie­to­ko­neesi, kah­vi­kan­nut ja mai­to­pur­kit. Mitä enem­män toi­sesta näet ja mitä enem­män hän sinusta näkee, sen parempi.

Sit­ten käännä nenä ja napa toi­seen päin. Kyllä, myös napaa, niin pal­jon kuin on luon­te­vaa. Vinot­tain toi­seen päin ole­mi­nen vies­tii suo­jau­tu­mista tai yli­mie­li­syyttä.

Sit­ten vai­kein eli aja­tus­ten koh­dis­ta­mi­nen toi­seen. Opet­tele ole­maan ajat­te­le­matta mitään muuta kuin sitä, mitä toi­nen puhuu. Tämä on huo­mat­ta­vasti hel­pom­paa sil­loin kun annat toi­nen puhua. Siis kuun­tele, kor­vien lisäksi myös sil­mil­läsi.

Havain­nol­lis­ta­via läs­nä­olon tai­koja näet yllä ole­vasta videosta.

Kokeile, voit vain voit­taa.

@tonihinkka

P.S. Kun haluat ensim­mäis­ten jou­kossa saada mak­sut­to­mat vink­kit suo­raan säh­kö­pos­tiisi, tilaa ne tästä.

P.S.2. Kun haluat tie­tää, mitä hyö­tyä vai­ku­tus­voi­masta on ja miten sitä voit kehit­tää, aloita tästä.

 

 

CxO Professional Oy
MENU