Sinulle, joka haluat kehittää osaamistasi sekä edistää työuraasi ja hyvinvointiasi

suuntasi uraulapalla?

Mikä on suun­tasi urau­la­palla?

Oletko siellä missä toivot olevasi? Haluatko muutosta?

Voit olla tilan­teessa, jossa
• sinulla on ihan hyvä työ­paikka, mutta…
• poh­dit, mitä haluat tehdä isona
• epäi­let, oletko nykyi­sessä teh­tä­vässä tai työyh­tei­sössä par­haim­mil­lasi
• etsit uutta työtä
• haluat laven­taa käsi­tys­täsi osaa­mi­ses­tasi
• olet tuu­naa­massa omaa työ­täsi.

Yksilöllinen uramentorointi voi olla ratkaisu sinullekin

• Löy­dät ja ymmär­rät omat moti­vaa­tion läh­teesi ja nii­den mer­ki­tyk­sen
• Mää­ri­tät ja kitey­tät oman työ­elä­mä­teh­tä­väsi ja arvosi
• Tie­dos­tat ja sanoi­tat osaa­mis- ja kehit­ty­mis­po­ten­ti­aa­liasi
• Tun­nis­tat ja opit hyö­dyn­tä­mään voi­ma­va­ro­jasi
• Vah­vis­tat ja kehi­tät luon­taista vai­ku­tus­voi­maasi
• Saat tukea ja opit uusia kei­noja vai­kei­den­kin työ­elä­mä­ko­ke­mus­ten käsit­te­lyyn. Ken­ties selä­tät rajoit­ta­via usko­muk­siasi?
• Sel­kiy­tät tavoit­teet, motii­vit ja kei­not, joilla suun­nit­te­let ja luot itsel­lesi uuden suun­nan työ­uralla ja elä­män­po­lulla

Ura­men­to­rina autan sinua löy­tä­mään vas­tauk­set itses­täsi  ja kai­va­maan osaa­mis­po­ten­ti­aa­liasi esiin. Tar­vit­taessa ota­taan avuksi jokin itse­tun­te­mus­tasi syven­tävä pro­fi­loin­ti­työ­kalu. Rää­tä­löi­dään sinun tar­pei­siisi sopiva paketti. Ole roh­keasti yhtey­dessä ja kysy lisää!
marja-leena.tikkanen@cxo.fi tai 045 311 4056

 

Marja-Leena Tikkanen CxO Professional kehitystunnustelija ja -mentori

Marja-Leena Tik­ka­nen
Ura­men­tori, kehi­tys­tun­nus­te­lija, rat­kai­su­kes­kei­nen työ­noh­jaaja, NLP Trai­ner, KTM. Koke­mus­asian­tun­tija oman polun oival­ta­mi­sesta aikui­siällä.

 

P.S. Älä jää yksin murehtimaan

Moni sat­saa per­so­nal trai­ne­riin saa­dak­seen itsensä fyy­si­sesti hyvään kun­toon. Miksi et inves­toisi työ­elä­män tah­to­ti­laisi kir­kas­ta­mi­seen ja suun­ni­tel­maan, miten sinne pää­set?

 

 

CxO Professional Oy
MENU