Unohtumaton matka liikuttaa huomennakin

Unohtumaton matka liikuttaa huomennakin”

Tiuk­kaa asiaa. Syväl­listä itse­tut­kis­ke­lua. Suu­ria tun­teita. Pysyvä jälki, joka kan­taa pit­källe.

CxO:n 11. Men­to­roiva joh­taja -kurssi oli monessa mie­lessä kään­teen­te­kevä oman joh­ta­juu­teni kehi­tys­po­lulla. Joh­ta­juu­den nime­no­maan laa­jasti käsi­tet­tynä, ei pel­käs­tään työ­roo­lina.

Ensim­mäi­sellä tapaa­mis­ker­ralla jokai­nen kat­seli maa­il­maa vielä omasta vink­ke­lis­tään. Kai­ken näh­nyt sanee­raa­ja­kon­kari puhui kote­loi­tu­neesta tun­neä­lystä. Luo­van alan yrit­täjä poh­dis­keli, mitä seu­raa­vaksi elä­mäs­sään. Pit­kän työ­uran teh­nyt mark­ki­noin­tia­lan ihmi­nen oli uuden uran alku­tai­pa­leella. Pää­toi­mit­ta­jakloppi imi näke­myk­siä ja koke­muk­sia koke­neem­milta kon­ka­reilta.

Varo­vai­sen odot­tava, mutta myön­tei­nen tun­nelma, jota Toni osasi vah­vis­taa lem­peän lujalla ja rau­tai­sella peda­go­gii­kalla.

Toi­sella tapaa­mis­ker­ralla tuli itku. Ryh­män luot­ta­mus­pää­oma oli kas­va­nut omien koke­mus­ten jaka­mi­sen ansiosta sel­lai­seksi, että me kurs­si­lai­set pää­timme kuin yhtei­sestä pää­tök­sestä pis­tää kai­ken likoon. Jaet­tiin sel­lai­sia koke­muk­sia, joita ei ole vält­tä­mättä ker­rottu kenel­le­kään. Saa­tiin tukea ja kan­nus­tusta. ”Aika kovia jut­tuja sinul­la­kin on esi­mie­henä jo taus­talla”, oli kaik­kien huu­lilta.

Kollektiivinen oivallus, että olemme tässä suuremman äärellä.

San­ka­ri­sa­nee­raa­jasta alkoi kuo­riu­tua suuri huma­nisti. Yrit­tä­jän suunta alkoi hah­mot­tua. Uuden uran alussa oleva huo­masi, että itse luo­dut kehi­tys­koh­teet voi­vat olla­kin mah­dol­li­suuk­sia. Pää­toi­mit­taja ymmärsi, ettei ole yksin.

Eri tes­tit vah­vis­ti­vat käsi­tys­täni, mistä moti­voi­dun, miksi innos­tun, miksi ärsyyn­nyn ja miksi teen työ­täni. Samalla ymmär­sin, että itsensä tun­te­mus on joh­ta­jan tär­kein pää­oma.

Har­voin jos kos­kaan neljä lähi­päi­vää ja muu­tama kes­ki­näi­nen men­to­roin­ti­hetki on teh­nyt niin koko­nais­val­taista vai­ku­tusta kuin men­to­roiva joh­taja -kurssi teki. Se toi myös ymmär­ryk­sen joh­ta­jana kehit­ty­mi­seen: ei tar­vitse olla paras, mutta joka päivä voi paran­taa, pie­nin aske­lin. Päivä päi­vältä lite bättre.

Kurs­simme onnis­tui siksi, koska jokai­nen uskalsi lait­taa itsensä täy­sillä likoon. Toni ja Marja-Leena mah­dol­lis­ti­vat sen har­ki­tulla, sopi­van haas­teel­li­sella ja kes­kus­te­le­valla kurs­si­run­golla.

Suu­rin kii­tos Tapa­nille, Arille ja Vii­ville. Teitte läh­te­mät­tö­män vai­ku­tuk­sen.

Jarkko Ambrusin, päätoi­mit­taja


 

Kun haluat sisäis­tää ihmis­kes­kei­sen yksi­löl­li­sen joh­ta­mi­sen tai­dot, CxO Cer­ti­fied Busi­ness Men­tor™ -kou­lu­tus on juuri oikea sinulle. Tutustu ihmeessä!

Katso tästä osal­lis­tu­jien koke­muk­sia kou­lu­tuk­sesta

 

 

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CxO Professional Oy
MENU