Tunteella koskettaminen vakuutti

Tunteella koskettaminen vakuutti

Vaikutusvoima kurssi 11.1.2018 vakuuttaa ja vaikuttaa

 — vai­ku­tus­voi­ma­kou­lu­tus: käyn­nissä har­joit­telu ja palaute karisma -pelin avulla -

 

Saimme viet­tää 11.1. todella vuo­ro­vai­kut­tei­sen päi­vän jo val­miiksi vai­ku­tus­voi­mai­sista naista koos­tu­van ryh­män kanssa. Kyseessä oli CxO vai­ku­tus­voima™ -kou­lu­tus. Itse­ään ujo­na­kin pitä­vät heit­täy­tyi­vät har­joit­tei­siin ja tark­kai­lu­teh­tä­viin niin, että kol­kut­ti­vat päi­vän aikana muu­ta­maan ker­taan kehit­ty­mi­sa­lu­eensa rajoja.

Tieto, että ”tun­teet ovat sal­lit­tuja” vapautti! Kun aiem­min asioi­den esit­tä­mi­sessä huo­mioi kes­kit­tyi perus­te­lui­hin, rin­nalle tuli nyt kos­ket­ta­mi­nen tun­teella. Sen mer­ki­tys vakuut­ta­vuu­dessa kun on kiis­tat­to­masti suu­rin.

Myös kiteyt­tä­mi­sen mer­ki­tys sai uuden­laista näkö­kul­maa. Vähem­pi­sa­nai­nen vies­tintä, josta täy­te­sa­nat on kar­sittu on teho­kasta! Aivo­tut­ki­mus­ten­kin mukaan ihmi­sen työ­muisti vas­taa­not­taa vain rajal­li­sen mää­rän tie­toa joten kiteyt­tä­mien on sitä­kin kautta perus­tel­tua.

Myös me kou­lut­ta­jat saimme pal­jon, sillä nämä nai­set lait­toi­vat mei­dät lujille.

Suur­kii­tos siitä ryh­mälle!

 

Seu­raava vai­ku­tus­voi­ma­kou­lu­tus pide­tään tiis­taina 13.2. Van­taan Tech­no­po­lik­sessa.

 

Vaikutusvoima kurssi 11.1.2018 vakuuttaa ja vaikuttaa

 - aktii­vi­ne­nen ja vai­kut­tava joukko joka pisti kou­lut­ta­jat lujille —

 

 

 

 

CxO Professional Oy
MENU