Tilaa Johtoryhmän CxO Vaikutusvoimapäivä™ -koulutus

Kou­lu­tuk­sen sisältö mää­ri­te­tään asia­kas­koh­tai­sesti. Hin­noit­te­luun vai­kut­ta­vat mm. seu­raa­vat asiat:

 • Valittu tuo­te­pa­ketti (katso suun­taa-anta­vat vaih­toeh­dot alta)
 • Hen­ki­lö­määrä
 • Pro­fi­loin­nin kie­li­ver­siot
 • Toteu­tusaika ja -paikka (mat­kat ja majoi­tus)
 • Tila ja tar­joilu (asia­kas jär­jes­tää tai “avai­met käteen”)
 • Pelin rää­tä­löin­tiaste (stra­te­gian ja arvo­jen kuvauk­sen hyö­dyn­net­tä­vyys)

Kes­kus­tel­tuamme tar­pees­tanne, teemme tar­jouk­sen mah­dol­li­sim­man pian. Alus­tava päi­vä­määrä kan­nat­taa sopia jo ennen lopul­lista vah­vis­tusta. Kou­lu­tus­paikka, ate­ria- ja tila­jär­jes­te­lyt sovi­taan toi­mek­sian­to­koh­tai­sesti.

Tilaa Key note -puheenvuoro omaan tilaisuuteesi

Vai­ku­tus­voima-kou­lu­tusta saa myös ns Key note -puheen­vuo­rona, juuri omaan tilai­suu­teesi sopi­van mit­tai­sena paket­tina, kesto 20 min–2 h. Katso lisä­tie­dot täältä »

Kai­kissa kou­lu­tuk­siin liit­ty­vissä kysy­myk­sissä, ota yhteyttä marja-leena.tikkanen@cxopro.fi tai 045 311 4056

Alla esi­merk­kejä kou­lu­tus­päi­vien hin­nan muo­dos­tu­mi­sesta (alv 0 %).

Standard (1/2 päivä)

 • CxO Vai­ku­tus­voima™ -pro­fiili
 • Pro­fii­lien purku ryh­mässä (1h)
 • Vai­kut­ta­mi­sen tie­teel­li­set perus­teet (1h)
 • CxO Vai­ku­tus­voima™ -peli­ses­sio (1h)

Professional (1 päivä)

 • Kaikki Stan­dard-ver­sion kom­po­nen­tit +
 • Video­har­joi­tus ja syvä­pa­laute (1 h)
 • Valit­tu­jen omi­nai­suuk­sien syvä­kä­sit­tely (1h)
 • Esiin­ty­miskli­nikka: puhe ja ääni (1h)

Premium (1 päivä)

 • Kaikki Pro­fes­sio­nal
  -ver­sion kom­po­nen­tit +
 • Osal­lis­tu­jien haas­tat­telu  ja pro­fii­lien hen­ki­lö­koh­tai­nen purku ennen tapah­tu­maa
 • CxO Vai­ku­tus­voima™ -peli­setti osal­lis­tu­jille mukaan
 • Kehit­ty­mis­ta­paa­mi­set n. kuu­kausi kou­lu­tuk­sen jäl­keen

CxO Professional Oy
MENU