Heittäytyminen ja nauru virittivät johtoryhmämme aikaisemmin kokemattomalle toistemme tuntemisen syvyydelle”

Veho Oy Ab:n kon­ser­nin joh­to­ryhmä kokoon­tui päi­väksi kehit­tä­mään yhteis­toi­min­taansa. Aiheena oli jokai­sen hen­ki­lö­koh­tai­sen vai­ku­tus­voi­man ja sitä kautta koko joh­to­ryh­män toi­min­nan vai­kut­ta­vuu­den tehos­ta­mi­nen. Päi­vää luot­sasi Toni Hinkka CxO Pro­fes­sio­nal Oy:stä.

Ruot­sin ja Bal­tian mai­den lii­ke­toi­min­to­jen joh­taja Ken­neth Nyman:

Ensim­mäi­set puoli tun­tia oli­vat rat­kai­se­via. Vehon kon­ser­nin joh­to­ryh­män vai­ku­tus­voi­ma­päi­vässä mei­dät lai­tet­tiin heti teke­mää ja se suo­ras­taan pakotti mei­dät heit­täy­ty­mään mukaan.

Myös nau­rulla on tai­pu­mus lau­kausta sopi­vasti viri­te­tyt tilan­teet. Vaikka tun­nemme kol­le­goi­demme kanssa vuo­sien jäl­keen erit­täin hyvin, nyt veto­vas­tuussa olleen Toni Hin­kan joh­dolla pääs­tiin sel­lai­selle tun­te­mi­sen syvyy­delle, jossa emme ole aikai­sem­min olleet. Ero aikai­sem­piin kokouk­siimme näkyi eri­to­ten tun­ne­ta­solla; nyt kes­kus­te­limme tosis­samme ja samalla ymmär­simme miten kom­mu­ni­koimme. Ymmär­rän myös huo­mat­ta­vasti parem­min, miksi ja miten muut joh­ta­ja­kol­le­gani menes­ty­vät.

Vai­ku­tus­voi­ma­peli sopi päi­vään erin­omai­sesti ja kon­re­ti­soi heit­täy­ty­mi­sen. Peli onkin jo pakattu mukaan seu­raa­vaa Bal­tian stra­te­gia­päi­väämme var­ten.

Läh­dimme kaikki päi­västä erin­omai­sella fii­lik­sellä. Mistä yleensä tie­tää, että päivä on onnis­tu­nut? Siitä, kun koti­matka menee kol­le­goi­den kanssa puhe­li­messa päi­vän antia innois­saan ker­ra­tessa.

Ken­neth Nyman

 

CxO Professional Oy
MENU