Vehon johtoryhmä kehitti yhteistoimintaansa vaikutusvoimaretriitissä

Veho Oy Ab:n kon­ser­nin joh­to­ryhmä kokoon­tui päi­väksi kehit­tä­mään yhteis­toi­min­taansa. Aiheena oli jokai­sen hen­ki­lö­koh­tai­sen vai­ku­tus­voi­man ja sitä kautta koko joh­to­ryh­män toi­min­nan vai­kut­ta­vuu­den tehos­ta­mi­nen. Päi­vää luot­sasi Toni Hinkka CxO Pro­fes­sio­nal Oy:stä.

Talous­joh­taja Anssi Räsä­nen:

”Päivä oli hyvin eri­lai­nen aikai­sem­piin joh­to­ryh­mämme kehit­tä­mis­päi­viin ver­rat­tuna. Kukaan ei tien­nyt mitä tulee tapah­tu­maan ja siksi tun­nelma oli aluksi hie­man jän­nit­ty­nyt. Mitä pidem­mälle päivä eteni, sitä vapau­tu­neem­maksi tun­nelma muut­tui ja purs­kah­te­limme tuon tuosta nau­ruun.

Pelil­lis­tä­mi­nen avasi uusia ovia jo tutuissa hen­ki­löissä. Kun vai­ku­tus­voima-asioita, vuo­ro­vai­ku­tus­hy­veitä, käy­tiin läpi, kat­soit kol­le­gaasi toi­sin kuin arjen työssä.

Olen päi­vän jäl­keen aika ajoin palan­nut mate­ri­aa­liin ja löy­tä­nyt sieltä vas­tuk­sia sii­hen, miten voin toi­mia parem­min.

Ilman tätä joh­to­ryh­män kehit­tä­mis­päi­vää tam­mi­kuussa alku­vuo­temme olisi ollut pal­jon vai­keampi. Opimme löy­tä­mään toi­sis­tamme uusia hyviä puo­lia ja vah­vuuk­sia. Suuri haas­tava muu­tos saa­tiin pal­jon tur­val­li­sem­min kes­kus­tel­tua läpi.

Näkyi, että päi­vän luotsi, Toni Hinkka, osaa asian todella syväl­li­sesti. Syväym­mär­rys vai­ku­tus­voi­masta on sel­keästi itse ja sydän­ve­rellä raken­nettu. Aluksi myös kou­lut­ta­jan jän­ni­tys näkyi, mikä ker­toi minulle siitä, että hän hoiti osansa tosis­saan, kaik­kensa peliin lait­taen.”

Anssi Räsä­nen

 

Veho johtoryhmän Vaikutusvoimapelipöytä Villa Hvittorpissa

Joh­to­ryh­män Vai­ku­tus­voi­ma­pe­li­pöytä Villa Hvit­tor­pissa

 

 

 

 

CxO Professional Oy
MENU