Vehon johtoryhmä avautui vaikutusvoimaretriitissä

Veho Oy Ab:n kon­ser­nin joh­to­ryhmä kokoon­tui päi­väksi Kirk­ko­num­men Hvit­tor­piin kehit­tä­mään toi­min­taansa. Aiheena oli jokai­sen hen­ki­lö­koh­tai­sen vai­ku­tus­voi­man ja sitä kautta koko joh­to­ryh­män toi­min­nan vai­kut­ta­vuu­den tehos­ta­mi­nen. Päi­vää luot­sasi Toni Hinkka CxO Pro­fes­sio­nal Oy:stä.

Kenneth Strömsholm ideointikravatissaan

Ken­neth Ströms­holm ideoin­ti­kra­va­tis­saan

Vehon toi­mi­tus­joh­taja Ken­neth Ströms­holm:

”Tun­nel­man raken­ta­mi­nen onnis­tui erin­omai­sesti; vii­dessä minuu­tissa koko joh­to­ryhmä oli sisällä tee­massa ja sen jäl­keen päivä vei men­nes­sään. Tapah­tu­mien ja kehi­tys­päi­vien onnis­tu­mi­sessa on lopulta aina kyse tun­nel­masta.

Päivä eteni inten­sii­vi­sesti ja ren­non vapau­tu­neesti. Yleensä ei tunnu hyvältä, jos on pelko mokata kol­le­goi­densa seu­rassa, mutta CxO:n lähes­ty­mis­tapa aut­toi meitä arvioi­maan toi­siamme luon­nol­li­sella tavalla ja todella rehel­li­sesti. Kon­kreet­ti­set teh­tä­vät joh­ti­vat hyvin raken­ta­viin hen­ki­lö­koh­tai­siin avau­tu­mi­siin, mikä tun­tui vapaut­ta­valta sekä avau­tu­jalle että ympä­ris­tölle.

CxO:n vai­ku­tus­voi­ma­pe­lillä oli iso rooli päi­vän onnis­tu­mi­sessa. Peli ja pelaa­jien roo­lit, ’name of the game’, avau­tui­vat heti ensim­mäi­sellä kier­rok­sella. Kier­ros kier­rok­selta joh­to­ryh­mä­läis­temme vai­ku­tus­voima kas­voi sil­missä. Jokai­sen karis­ma­äm­päri täyt­tyi karis­ma­hel­mistä. Pelissä oli sopi­vassa mää­rin kil­pai­lu­hen­keä ilman, että kil­pailu otti yli­val­taa.

Meille syn­tyi suo­ras­taan himo pelata lisää ja lisää, jotta kyke­nisi suo­riu­tu­maan vielä parem­min. No, pelit jat­ku­vat, koska jokai­nen sai kotiin vie­mi­sik­seen oman pai­nok­sensa Veholle stra­te­gian ja arvo­jen poh­jalta rää­tä­löi­dystä vai­ku­tus­voi­ma­pe­listä.

Minulla on CxO:n ammat­ti­men­to­roin­nista erin­omai­sia koke­muk­sia suo­raan ja välil­li­sesti usei­den Vehon joh­ta­jien kehit­ty­mi­sen tukena usei­den vuo­sien ajalta.

Suo­sit­te­len läm­pi­mästi CxO:n Joh­to­ryh­män Vai­ku­tus­voima -kon­sep­tia ja ammat­ti­men­to­roin­tia.”

Ken­neth Ströms­holm

 

Joh­to­ryh­män Vai­ku­tus­voi­ma­pe­li­pöytä Villa Hvit­tor­pissa

 

 

 

CxO Professional Oy
MENU