Veho Oy Ab:n kon­ser­nin joh­to­ryhmä kokoon­tui päi­väksi kehit­tä­mään yhteis­toi­min­taansa. Aiheena oli jokai­sen hen­ki­lö­koh­tai­sen vai­ku­tus­voi­man ja sitä kautta koko joh­to­ryh­män toi­min­nan vai­kut­ta­vuu­den tehos­ta­mi­nen. Päi­vää luot­sasi Toni Hinkka CxO Pro­fes­sio­nal Oy:stä.

Veho Hyö­ty­ajo­neu­vot -lii­ke­toi­min­nan joh­taja Juha Ruot­sa­lai­nen:

”Vehon joh­to­ryh­män vai­ku­tus­voi­ma­päivä CxO Pro­fes­sio­nal Oy:n joh­dolla oli todella mukava ja käy­tän­nön­lä­hei­nen tapa käsi­tellä erit­täin tär­keää asiaa. Lähes­ty­mis­tapa aut­toi minua näke­mään ja myös tun­te­maan jo tie­tä­mäni asiat kuin uusina ja edel­leen erit­täin mie­len­kiin­toi­sina.”

Juha Ruot­sa­lai­nen

 

Veho johtoryhmän Vaikutusvoimapelipöytä Villa Hvittorpissa

Joh­to­ryh­män Vai­ku­tus­voi­ma­pe­li­pöytä Villa Hvit­tor­pissa

 

 

 

 

CxO Professional Oy
MENU