Joh­ta­mi­nen ja vuo­ro­vai­ku­tus­tai­dot ovat yti­messä, kun esi­mies sytyt­tää orga­ni­saa­tiota liek­kei­hin saa­vut­ta­maan jotain suurta. Tästä syystä joh­ta­mis- ja vuo­ro­vai­ku­tus­tai­to­jen kehit­tä­mi­nen ja hio­mi­nen on hyvin tär­keää jokai­selle esi­mie­helle. Joh­ta­mi­sak­ti­visti Toni Hin­kassa yhdis­tyy uuden Sher­lock-TV-sar­jan hen­ki­löi­den par­haat puo­let: hänellä on Cum­ber­batc­hin näyt­te­le­män Sher­loc­kin terä­vyys ja havain­noin­ti­kyky sekä toh­tori Wat­so­nin taito toi­mia. Tämä siis tar­koit­taa, että Toni on erit­täin tai­tava ja moni­puo­li­nen joh­ta­mis­työn ja vuo­ro­vai­ku­tuk­sen val­men­taja ja spar­raaja, ja kehit­ty­mis­mat­kaa hänen opas­tuk­sel­laan voi suo­si­tella varauk­setta.”

Miika Mäki­talo, CEO, M-Files, vuo­den nuori joh­taja 2016


 

Mii­kalla on koke­musta Tonin men­to­roin­nista mm.  joh­ta­mis- ja vuo­ro­vai­ku­tus­tai­to­jen kehit­tä­mi­sessä.

Kun haluat tie­tää, mitä yhteistä on men­to­roin­nilla ja joh­ta­mi­sella, lue Men­to­roi­vasta joh­ta­mi­sesta tai ilmoit­taudu suo­raan kou­lu­tuk­seen Oppia.fi- kou­lu­tuk­sen verk­ko­kau­pan kautta. Tai — jos haluat Tonin men­to­rik­sesi, ole mei­hin yhtey­dessä info@cxopro.fi.

 

 

CxO Professional Oy
MENU