Tapani Riihijärvi, liiketoimintajohtaja, Raskone Oy

Tapani ker­too videolla yhteen­ve­don koke­muk­sis­taan ja opeis­taan CxO Cer­ti­fied Busi­ness Men­tor -kou­lu­tuk­sessa.

 

Nel­jän päi­vän kou­lu­tus antaa men­to­roin­ti­tai­to­jen lisäksi esi­mie­hille val­miu­det toi­mia siten, että joh­det­ta­vat onnis­tu­vat ja kas­va­vat täy­teen poten­ti­aa­liinsa. Ihmis­kes­keistä, arvos­ta­vaa joh­ta­mista, jonka poh­jana on men­to­rin tai joh­ta­jan itse­tun­te­mus.

 

 

CxO Professional Oy
MENU