Jarmo Kaijanen, CIO, Indutrade Oy

 

Katso mitä mieltä Jarmo Kai­ja­nen, joh­taja Indut­rade Oy:ssa, on nel­jän päi­vän ja nel­jän pro­fii­lin Men­to­roiva joh­taja kou­lu­tuk­sesta (kurssi VI, jou­lu­kuu 2015 — huh­ti­kuu 2016).

 

Kou­lu­tuk­sen nimi on keväästä 2017 läh­tien ollut  CxO Cer­fi­fied Busi­ness Men­tor.  Nel­jän päi­vän kou­lu­tus antaa men­to­roin­ti­tai­to­jen lisäksi esi­mie­hille val­miu­det toi­mia siten, että joh­det­ta­vat onnis­tu­vat ja kas­va­vat täy­teen poten­ti­aa­liinsa. Ihmis­kes­keistä, arvos­ta­vaa joh­ta­mista, jonka poh­jana on men­to­rin tai joh­ta­jan itse­tun­te­mus.

 

CxO Professional Oy
MENU