Tai­ta­vasti toteu­tettu hands-on val­men­nus, jossa men­to­roin­nin henki oli läsnä alusta lop­puun. Tonin ja Eeri­kin amma­til­li­nen men­to­roin­tiote ja innos­tus näkyi, kuu­lui ja tun­tui kai­kessa. Avoin jaka­mi­nen ja osal­lis­tu­jien osaa­mi­sen arvos­tus mah­dol­lis­ti­vat upean yhteis­hen­gen ja ins­pi­roi­via, uutta luo­via kes­kus­te­luja. Vuo­ro­vai­ku­tuk­sel­lis­ten tapaa­mis­ten ja men­to­roin­ti­pro­ses­sin aikana sain laa­jen­net­tua ja rikas­tet­tua omia men­to­roin­ti­tai­to­jani suu­ren­moi­sella tavalla suu­ren­mois­ten ihmis­ten kanssa. Kii­tos!”

Jaana Ovaska

CxO Professional Oy
MENU