Tämän vuo­den aikana olen saa­nut läpi­käydä CxO:n jär­jes­tä­män ammat­ti­men­to­roin­ti­kou­lu­tuk­sen, joka val­men­taa men­to­roi­maan muita joh­ta­jia, tar­joa­maan heille uusia näkö­kul­mia ja aut­ta­maan haas­ta­vien tilan­tei­den rat­ko­mi­sessa tai hen­ki­lö­koh­tai­sessa kehit­ty­mi­sessä joh­ta­jana. Har­ras­tus toi yllät­täen muka­naan koko­naan uuden amma­tin. Kuu­lun nyt huip­pu­joh­ta­jien men­to­ri­ver­kos­toon ja tun­nen siitä nöy­ryyttä ja suurta ylpeyttä.”

Minja Kivi­nen, CEO, Jurva Network Oy

CxO Professional Oy
MENU