Men­to­rointi on aut­ta­nut minua, uutta esi­miestä, hah­mot­ta­maan vaa­ti­via koko­nai­suuk­sia ja anta­nut pai­kan reflek­toida työtä ulko­puo­li­sen avulla. Men­to­roin­nin avulla olen saa­vut­ta­nut var­sin nopeassa ajassa hen­ki­lös­tön luot­ta­muk­sen ja arjen työn suju­vuu­den, joka nyt toi­sen puo­len vuo­den aikana mah­dol­lis­taa siir­ty­mi­sen joh­ta­mi­sen näkö­kul­masta syvem­mälle. Men­to­rointi nopeutti pro­ses­siani uutena esi­mie­henä.”

Kati Komu­lai­nen, kehit­tä­mis­pääl­likkö, Lau­rea-ammat­ti­kor­kea­koulu

CxO Professional Oy
MENU