Olemme hyö­dyn­tä­neet CxO:n men­to­roin­tia useam­man vuo­den ajan monen joh­ta­jamme apuna. Koke­muk­set ovat olleet poik­keuk­setta erit­täin posi­tii­vi­sia. Minuun on teh­nyt vai­ku­tuk­sen se, miten huo­lella sopiva men­tori kuhun­kin men­to­roin­ti­pro­ses­siin vali­taan. Pidän eri­tyi­sesti myös siitä, että men­tori on puh­taasti aut­ta­massa – myy­mi­nen on ulkois­tettu itse men­to­ri­suh­teesta. Suo­sit­te­len läm­pi­mästi!”

Anssi Räsä­nen, talous­joh­taja, Veho

CxO Professional Oy
MENU