Autan kehittämään sinun ja organisaatiosi johtamista ja vaikuttavuutta — kehittymistakuulla

Toni Hinkka

Autan joh­ta­jia, vai­kut­ta­jia, myy­jiä, asian­tun­ti­joita ja orga­ni­saa­tioita monin­ker­tais­ta­maan tuot­ta­vuu­tensa kehit­tä­mällä hei­dän joh­ta­mis- ja vai­kut­ta­mis­tai­to­jaan kou­lut­ta­malla, men­to­roi­malla, val­men­ta­malla, puheen­vuo­roilla, kon­sul­toi­malla ja pro­fi­loi­malla.

Tutustu minuun ja ajatuksiini tämän vaikutusvoimaesittelyn kautta

Kenelle?

 • Joh­ta­jia, joh­to­ryh­miä  ja hal­li­tuk­sia
 • Myy­jiä ja neu­vot­te­li­joita
 • Asian­tun­ti­joita, kou­lut­ta­jia, puhu­jia
 • Men­to­reita, coac­heja, val­men­ta­jia ja kon­sult­teja
 • Yhteis­kun­nal­li­sia vai­kut­ta­jia

Missä?

 •  Joh­ta­mis­tai­doissa
  • Stra­te­gia ja sen toi­meen­pano
  • Päi­vit­täi­set joh­ta­mis­ky­sy­myk­set
 • Ongel­man­rat­kai­suissa
 • Vakuut­ta­vuu­den kehit­tä­mi­sessä
 • Tii­mi­tai­doissa

Miten?

 • Joh­ta­mi­sen ammat­ti­men­to­rointi
 • Lea­ders­hip coac­hing
 • Kou­lu­tuk­set
 • Puheen­vuo­rot, Key­no­tet
 • Pro­fi­loin­nit
 • Kon­sul­tointi

Asiak­kai­deni todis­te­tusti koke­mia hyö­tyjä ovat mm.: Työ­tyy­ty­väi­syy­den kasvu, joh­don ja hen­ki­lös­tön moti­vaa­tion ja sitou­tu­mi­sen para­ne­mi­nen, stra­te­gian ja muu­tok­sen toteu­tu­mi­sen var­mis­tu­mi­nen ja nopeu­tu­mi­nen, inhi­mil­li­syy­den lisään­ty­mi­nen, tuot­ta­vuu­den ja tulok­sen sel­keä para­ne­mi­nen.

Yhden asiakkaani palautetta mentoroinnista ja vaikuttamistaito-opeista

Joh­ta­mi­nen ja vuo­ro­vai­ku­tus­tai­dot ovat yti­messä, kun esi­mies sytyt­tää orga­ni­saa­tiota liek­kei­hin saa­vut­ta­maan jotain suurta. Tästä syystä joh­ta­mis- ja vuo­ro­vai­ku­tus­tai­to­jen kehit­tä­mi­nen ja hio­mi­nen on hyvin tär­keää jokai­selle esi­mie­helle. Joh­ta­mi­sak­ti­visti Toni Hin­kassa yhdis­tyy uuden Sher­lock-TV-sar­jan hen­ki­löi­den par­haat puo­let: hänellä on Cum­ber­batc­hin näyt­te­le­män Sher­loc­kin terä­vyys ja havain­noin­ti­kyky sekä toh­tori Wat­so­nin taito toi­mia. Tämä siis tar­koit­taa, että Toni on erit­täin tai­tava ja moni­puo­li­nen joh­ta­mis­työn ja vuo­ro­vai­ku­tuk­sen val­men­taja ja spar­raaja, ja kehit­ty­mis­mat­kaa hänen opas­tuk­sel­laan voi suo­si­tella varauk­setta.
Miika Mäki­talo, CEO, M-Files Oy

Mikä synnytti missioni johtamisen parantajana?

Minua on joh­dettu hyvin, huo­nosti ja hyvin huo­nosti sekä erin­omai­sesti urani ja elä­mäni aikana. Olen onne­kas, että olen saa­nut kokea nämä kaikki. Onne­kas, koska se on saa­nut minut ymmär­tä­mään kris­tal­lin­kirk­kaasti hyvän joh­ta­mi­sen mer­ki­tyk­sen ja sen, mistä hyvä joh­ta­mi­nen muo­dos­tuu.

Minulta kysyt­tiin ker­ran eräässä haas­tat­te­lussa, miten kiteyt­täi­sin hyvä ja huo­non joh­ta­mi­sen eron. Vas­ta­sin:

Hyvä joh­taja ajat­te­lee ensi­si­jai­sesti joh­det­ta­viensa menes­ty­mistä. Huono joh­taja vain omaan menes­ty­mis­tään. Tähän sisäl­tyy val­tava para­doksi: Kun joh­taja tekee kaik­kensa joh­det­ta­viensa menes­ty­mi­seksi, menes­tyy hän väis­tä­mättä itse­kin.

Tietokirjailija, kolumnisti, blogisti ja videoblogisti

Mediassa

1,6 mil­joo­naa luki­jaa!

Kolum­neja, blo­geja ja video­blo­geja 1–2 vii­kon välein 21 eri leh­dessä, joi­den yhteen­las­kettu viik­ko­nä­ky­vyys on yli 1,6 mil­joo­naa (aak­kos­jär­jes­tyk­sessä):

Aamu­posti, Hel­sin­gin Uuti­set, Iisal­men Sano­mat, Imat­ra­lai­nen, Kan­kaan­pään Seutu, Keski-Uusi­maa, Lap­peen­ran­nan Uuti­set, Länsi-Uusi­maa, Län­si­väylä, Mänt­sä­län Uuti­set, Nokian Uuti­set, Nur­mi­jär­ven Uuti­set, Savon Sano­mat, Sei­nä­joen Sano­mat, Sipoon Sano­mat, Tam­pe­re­lai­nen, Tur­ku­lai­nen, Uusi­maa, Van­taan Sano­mat, War­kau­den Lehti ja Vih­din Uuti­set

Satun­nai­sem­pia jul­kai­suja ovat mm.: HR-Viesti, Meriitti, Mieli, Heko

Tietokirjat

Oma tuo­tanto:

 • Sel­viydy nar­sis­tista — Opas kiusaa­jasta vapau­tu­mi­seen (2016)
 • Karisma — 30 kei­noa paran­taa hen­ki­lö­koh­taista vai­kut­ta­vuutta (2015)
 • Jou­lu­pu­kin Joh­ta­mis­paja (2015)

Kans­sa­kir­joit­ta­jana:

 • Yhdis­tys­joh­ta­mi­sen opas (2016)
 • Paras Neu­voni Joh­ta­mi­seen ikinä (2012)
 • Onnis­tu­nut tie­to­jär­jes­tel­mä­pro­jekti (2011)
 • Miksi tie­to­jär­jes­tel­mä­pro­jekti epä­on­nis­tuu? (2010)

Arvoni

Kes­kei­sim­mät arvoni ovat:

 • Luo­tet­ta­vuus — Pidän mitä lupaan ja lupaan vain mitä voin pitää
 • Luot­ta­mus — Mui­den salai­suu­det vien hau­taani
 • Kun­nioi­tus — Jokai­nen on yhtä arvo­kas
 • Aut­ta­mi­nen — Kaikki osaa­mi­seni on pant­taa­matta mui­den käy­tet­tä­vissä
 • Kehit­ty­mi­nen — Kos­kaan en ole val­mis, mutta monesti riit­tävä

Minuun saat par­hai­ten yhtey­den säh­kö­pos­tilla (toni.hinkka@cxopro.fi). ‘
Vas­taan parin päi­vän sisällä. Puhe­li­mella tus­kin tavoi­tat.
Kii­re­ta­pauk­sissa teks­ti­viesti 044 306 3949. Soi­tan takai­sin.

Ura

 • CxO Pro­fes­sio­nal Oy 2010 -
  • CEO
  • Joh­ta­mi­sak­ti­visti, Joh­ta­mi­sen ammat­ti­men­tori,
  • Ammat­ti­men­to­ri­kou­lut­taja
  • Vai­ku­tus­voi­man­nos­taja
  • Ammat­ti­pu­huja
 • Wedo Con­sul­ting Oy 2002 — 2010
  • Toi­mi­tus­joh­taja
 • Gat­her Group Oy 1999 — 2002
  • Joh­tava kon­sultti
 • VBI Tech­no­logy Oy, 1998–1999
  • Liik­keen­joh­don kon­sultti
 • Puo­lus­tus­voi­mat 1990 — 1998
  • Ope­tusup­seeri, asu­tus­kes­kus­tais­telu

Koulutus

Tut­kin­not:

 • BBA, Helia Uni­ver­sity of applied sciences 2002
 • Opis­toup­seeri, Pääl­lys­tö­opisto 1993
 • Yli­op­pi­las, Hali­kon Lukio 1988

Lukui­sia kurs­seja ja ser­ti­fi­kaat­teja:

 • Psy­ko­lo­giasta (mm. Hel­sin­gin Yli­opisto)
 • Joh­ta­mi­sesta, pro­jek­ti­joh­ta­mi­sesta, inno­vaa­tio­joh­ta­mi­sesta
 • Pro­fi­loin­nista (mm. RMP Mas­ter, Exten­ded DISC)
 • Myyn­nistä, mark­ki­noin­nista
 • Vai­kut­ta­mi­sesta, esiin­ty­mi­sestä
 • Inno­vaa­tio­joh­ta­mi­sesta

CxO Professional Oy
MENU