Lea­ding Men­tor Tomi Dahl­berg on koke­nut tie­to­tek­nii­kan hyö­dyn­tä­mi­sen joh­ta­mi­sen asian­tun­tija, joka on toi­mi­nut mm. tie­to­jen­kä­sit­te­lyn vie­rai­le­vana pro­fes­so­rina nyky­ään Aalto-yli­opis­toon kuu­lu­vassa Hel­sin­gin Kaup­pa­kor­kea­kou­lussa.

Tomin osaa­mi­sa­lu­ee­seen kuu­luu mm. kriit­ti­sen lii­ke­toi­min­ta­tie­don ja Mas­ter Datan hal­linta, inno­vaa­tio­jär­jes­tel­mät ja IT Gover­nance.

Tomi on MDM-työ­pa­jan puheen­joh­taja.

”Olen vuo­sia teh­nyt töitä IT:n lii­ke­toi­min­ta­kes­kei­sen joh­ta­mi­sen kehit­tä­mi­seksi maas­samme joh­ta­jana ja tut­ki­jana sekä nykyi­sin myös men­to­rina. Näke­myk­seni on, että tie­to­tek­niikka, tie­to­tek­ni­set pal­ve­lut ja tieto laa­jasti ymmär­ret­tynä on Suo­melle mer­kit­tä­vin tuot­ta­vuu­den lisää­mi­sen ja talous­kas­vun lähde. Samalla se on sel­viy­ty­mis­kei­nomme nopeasti muut­tu­vassa maa­il­massa. Tuot­ta­vuutta ja kas­vua ei enää voida saada aikaan tie­to­tek­niik­kaa lisää­mällä vaan käyt­tä­mällä IT:tä ja tie­toa toi­min­nan kehit­tä­mi­seen ja uuden lii­ke­toi­min­nan syn­nyt­tä­mi­seen. IT:n ja tie­don lii­ke­toi­min­ta­kes­kei­nen joh­ta­mi­nen on tär­kein keino näi­den mah­dol­li­suuk­sien hyö­dyn­tä­mi­seksi. Teke­mieni lukuis­ten tut­ki­mus­ten mukaan liian har­vat orga­ni­saa­tiot osaa­vat tämän tai­don ja tässä pyrin aut­ta­maan heitä.”

Tomilla Dahl­ber­gilla on moni­puo­li­nen yli 25 vuo­den mit­tai­nen koke­mus eri­lai­sissa joh­ta­mis­teh­tä­vissä, joista tär­keim­mät ovat:

  • Lea­ding Men­tor Oy, CxO Men­tor Oy 2010-
  • Amos Part­ners Oy, hal­li­tuk­sen puheen­joh­taja, 2009-, Ineo Oy, hal­li­tuk­sen jäsen 2010-
  • Pin­ta­vi­sion Oy, CTO & hal­li­tuk­sen puheen­joh­taja 2004–2009
  • Radio­linja Oy, pal­ve­lu­lii­ke­toi­min­nan joh­taja & Group CIO 2001–2004
  • Suo­men Vientiluotto/Leonia/Sampo, CIO, S/EVP ja CEO 1991–2001
  • Suo­men Optio­mekla­rit 1988–1991.

Näi­den teh­tä­vien ohella Tomi Dahl­berg on työs­ken­nel­lyt osa-aikai­sena tie­to­jär­jes­tel­mä­tie­teen pro­fes­so­rina, tut­ki­mus­joh­ta­jana ja senior researc­he­rinä vuo­desta 2000 Aalto yli­opis­ton kaup­pa­kor­kea­kou­lussa, Jyväs­ky­län yli­opis­tossa ja Turun kaup­pa­kor­kea­kou­lussa. Hän on Suo­men stan­dar­di­soin­ti­lii­ton  IT:n hal­lin­ta­ta­vat –seu­ran­ta­ryh­män (SR-308) puheen­joh­taja ja kan­sain­vä­li­sen kehit­tä­mis­ko­mi­tean jäsen, CIO  of the  Year –valin­ta­raa­din jäsen ja puheen­joh­taja ”alusta läh­tien” eli vuo­desta 2005, ItSMF Fi tut­ki­mus­toi­mi­kun­nan jäsen, ISACAn Aca­de­mic advocate ja  Teke­sin digi­taa­li­nen tuo­te­tieto ohjel­man joh­to­ryh­män jäsen. Tomi on osaa­mi­sa­lueil­laan aut­ta­nut lähes sataa orga­ni­saa­tiota, kir­joit­ta­nut run­saasti artik­ke­leita ja puhu­nut vuo­sit­tain kym­me­nissä tilai­suuk­sissa.Tie­to­viikko-lehti on valin­nut Tomin Suo­men sadan tivi-vai­kut­ta­jan jouk­koon vuo­desta 2005 läh­tien.

Tomi Dahl­ber­gin vas­tuu­alu­eena Turun kaup­pa­kor­kea­kou­lussa on kehit­tää GITM ja IMMIT tie­to­hal­lin­to­joh­ta­mi­sen mais­te­rioh­jel­mia sekä CIO Aca­demy Lear­ning Society toh­to­ri­kou­lu­tus­oh­jel­maa. Lisäksi hän on mukana Jyväs­ky­län Yli­opis­ton kaup­pa­kor­kea­kou­lun täy­den­nys­kou­lu­tus­kes­kuk­sen menes­tyk­sen stra­te­gia  tie­to­hal­lin­to­joh­ta­mi­sen syven­tä­mis­vaih­toeh­don (Avance MBA) toteut­ta­mi­sessa. Tie­teel­li­sen tut­ki­muk­sen lisäksi hän on ollut vuo­desta 2009 mukana Tie­to­tek­nii­kan lii­ton IT-baro­met­ri­tut­ki­muk­sen toteu­tuk­sessa ja toteut­ta­nut myös yri­tys­koh­tai­sia tut­ki­muk­sia.

Tomi Dahl­ber­gin jul­ki­nen pro­fiili on Lin­ke­dI­nissä.

CxO Professional Oy
MENU