Tuot­ta­vuusak­ti­visti Reino Myl­ly­mäki on koke­nut tie­to­hal­lin­to­joh­taja, jonka eri­kois­osaa­mi­seen kuu­luu mm. tie­to­jär­jes­tel­mä­pro­jek­tien arviointi sekä val­mis­te­lun ja pro­jek­ti­työn tuki, stra­te­gia­työ, tie­to­hal­lin­non orga­ni­sointi, tie­to­tek­nis­ten pal­ve­lu­jen tuot­teis­ta­mi­nen ja hin­noit­telu sekä men­to­rointi.

Pes­tini YIT:ssä osui aikaan, jol­loin YIT kas­voi suo­ma­lai­sesta raken­nus­liik­keestä moni­ko­ti­mai­seksi moni­toi­mia­layh­tiöksi. Noi­hin vuo­siin sopii usko­ma­ton määrä eri­laista toi­min­taa, yri­ty­sos­to­jen integroin­tia, yri­tys­myyn­tien irrot­ta­mi­sia, tie­to­hal­lin­non yhtiöit­tä­mistä jne. Lii­ke­toi­min­nan ja tie­to­hal­lin­non yhteis­työ on aina ollut lähellä sydän­täni. Koen, että hyvin pal­ve­le­vat ja tehok­kaat IT-pal­ve­lut oli­vat hyvä läh­tö­kohta lii­ke­toi­min­ta­läh­töi­syy­den kehit­tä­mi­selle”, Reino Myl­ly­mäki toteaa.

Rei­non teke­mien investointi­ehdotusten avulla johto tiesi tar­kal­leen, mil­lai­seen rahan­me­noon yri­tys sitou­tui”, ker­toi 1.7.2011 eläk­keelle siir­ty­nyt YIT:n hal­linto- ja hen­ki­lös­tö­joh­taja Antero Saa­ri­lahti.

Reino Myl­ly­mäellä on 20 vuo­den koke­mus tie­to­hal­lin­non joh­ta­mi­sesta. Koke­mus on kerätty etu­päässä YIT:ssä:

 • Tuot­ta­vuusak­ti­visti, CxO Pro­fes­sio­nal Oy 2010-
 • Toi­mi­tus­joh­taja, Ket­te­rät Kir­jat Oy 2013-
 • Busi­ness Direc­tor, Wedo Con­sul­ting Oy 2008–2010
 • Vice Pre­si­dent, YIT Oyj Group Ser­vices 2008
 • CIO, YIT Oyj 2005–2008
 • Toi­mi­tus­joh­taja, YIT Tie­to­tek­niikka Oy 2000–2004
 • Osas­to­pääl­likkö YIT-Yhtymä Oyj Tie­to­hal­linto 1996–2000
 • Lii­ke­toi­min­nan kehi­tys­teh­tä­viä, YIT-Yhtymä Oyj 1992–1995
 • IT-vas­taava, Otto Wuo­rio Oy 1990–1991
 • Pro­jek­ti­toi­mis­ton teh­tä­viä, Otto Wuo­rio Oy 1988–1990

Näi­den teh­tä­vien yhtey­dessä Reino Myl­ly­mäki on osal­lis­tu­nut jäse­nenä IT Foru­min toi­min­taan vuo­sina 1995–2008. IT Foru­min puheen­joh­ta­jana hän on toi­mi­nut vuo­desta 2010. Lisäksi hän on toi­mi­nut vuo­desta 2009 Kaup­pa­leh­den Joh­ta­mi­sen Käsi­kir­joi­hin kuu­lu­van Tie­to­hal­lin­non joh­ta­mi­sen käsi­kir­jan pää­toi­mit­ta­jana. Käsi­kirja muut­tui keväällä 2015 Bon­nier Pro Tie­to­hal­linto -nimi­seksi pal­ve­luksi. Pää­toi­mit­ta­juus päät­tyi tam­mi­kuussa 2016.

Hän on myös ICT Lea­ders Fin­land ry:n (ILF) tie­do­tus­vas­taava yhdis­tyk­sen perus­ta­mi­sesta läh­tien ja on sitä ennen toi­mi­nut Hel­sin­gin tie­to­jen­kä­sit­tely-yhdis­tys Het­kyn ICT Lea­ders -ver­kos­ton joh­to­ryh­män jäse­nenä 2009–2010 ja tie­do­tus­vas­taa­vana 2011–2015, käy­tän­nössä ver­kos­ton alusta läh­tien.

Vuo­sien kuluessa Reino on osal­lis­tu­nut usei­siin raken­ta­mi­sen ja tie­to­hal­lin­non tut­ki­muk­siin ja hän on ollut pidetty luen­noija mm. Talen­tu­min semi­naa­reissa. Tie­to­viikko-lehti on valin­nut hänet 100 suo­ma­lai­sen ICT-vai­kut­ta­jan jouk­koon vuo­sina 2008–2014. Suo­men Coac­hin­gyh­dis­tys (SCY) myönsi Rei­nolle Coac­hing Diplo­min 7.11.2011.

Reinon luotsaamia webinaareja:

Reino on puhu­nut viime vuo­sina seu­raa­vista aiheista:

 • Kehi­tys­pro­jek­tin onnis­tu­mi­nen — Tut­ki­mus­tu­lok­sia ja käy­tän­nöl­li­siä neu­voja”. Onnis­tu­nut Pro­jekti 2015 -tapah­tu­massa 28.4.2015
 • Saa­daanko tie­to­tek­nii­kalla kil­pai­lue­tua?” CxO Aca­demy 15.4.2015
 • Muu­tos­tah­don syn­nyt­tä­mi­nen ja yllä­pi­tä­mi­nen”. Waka­run Muu­tos­joh­ta­mi­nen — Haaste ja Mah­dol­li­suus -semi­naa­rissa 16.12.2014
 • ”Tie­to­hal­lin­non raja­pin­nat ja orga­ni­sointi”. Joh­ta­mi­sen Käsi­kir­jo­jen webi­naari 20.11.2014
 • ”Yhdis­tys krii­sissä? Mistä pelas­tus?” CxO Aca­demy 8.10.2014
 • ”Run IT Like Busi­ness”. CxO Aca­demy 28.5.2014
  ”Viisi vink­kiä, joilla voit paran­taa IT:n arvoa orga­ni­saa­tios­sasi” CxO Aca­demy 22.1.2014
 • ”Muu­tos­tah­don syn­nyt­tä­mi­nen ja yllä­pi­tä­mi­nen”. Waka­run Muu­tos­joh­ta­mi­nen-semi­naari 10.12.2013
 • IT:n mah­dol­lis­ta­mat toi­min­ta­ta­pa­muu­tok­set eivät synny itses­tään”. IT-tref­fit Joen­suun Tie­de­puis­tossa 7.11.2013.
 • ”Talous­kas­vun seu­raava askel vaa­tii uutta otetta joh­ta­mi­seen!” Tie­to­tek­nii­kan lii­ton 60-vuo­tis­roads­how: 5.11.2013 Tam­pere, 1.11.2013 Kou­vola, 26.10.2013 Kuo­pio, 24.4.2013 Joen­suu, 13.3.2013 Oulu ja 12.3.2013 Rova­niemi
 • ”Tren­dit, ana­lo­giat ja inno­vaa­tiot”. Infor­maa­tio­hal­lin­non päi­vät, 3.10.2013 Rova­niemi
 • ”Muu­tok­set eivät synny itses­tään!” CxO Aca­demy 18.9.2013
 • ”Rela­tions­hip Mana­ge­ment — kuinka luon toi­mi­van tuot­ta­vuus­kump­pa­nuu­den?” 29.5.2013
 • ”Muu­tos­tah­don syn­nyt­tä­mi­nen ja yllä­pi­tä­mi­nen”. Waka­run Pro­ses­si­päi­vät 25.4.2013
 • ”Tie­to­jär­jes­tel­mä­pro­jek­tit ja IT-etiikka”. Tie­to­tek­nii­kan lii­ton IT-etiikka work shop 11.4.2014.
 • ”Tek­no­lo­gian mah­dol­lis­ta­mat toi­min­ta­ta­pa­muu­tok­set eivät tule itses­tään — tar­vi­taan asen­ne­muu­tosta joh­ta­mi­sessa”. ICTexpo 2013, Busi­ness IT -lava 21.3.2013
 • ”Kivi yri­tys­kau­pan ken­gässä: huo­not ohjel­mis­to­so­pi­muk­set”. Joh­ta­mi­sen käsi­kir­jo­jen webi­naari 7.3.2013.
 • ”Busi­ness haas­taa ja IT mah­dol­lis­taa — vai miten päin se oli?” ICT Lea­ders Fin­land ry:n ylei­sö­ti­lai­suus 5.2.2013
 • ”Kehi­tys­pro­jek­tin perus­te­le­mi­nen Busi­ness Case:n avulla”. CxO Aca­demy 30.1.2013
 • ”Muu­tos­tah­don syn­nyt­tä­mi­nen ja yllä­pi­tä­mi­nen”. CxO Aca­demy 16.1.2013
 • ”Miksi pro­jek­tit epä­on­nis­tu­vat?” Pro­jek­ti­päi­vät 13.11.2012
 • ”Rework — ket­te­ryyttä orga­ni­saa­tioon”. CxO Aca­demy 5.9.2012
 • Why IS Pro­jects Fail? Some Fin­nish Aspects to the Glo­bal Phe­no­me­non”. Euro­pean Con­fe­rence on Pro­duct and Process Model­ling (ECPPM), 25–27.7.2012, Reyk­ja­vik, Islanti.
 • ”Miten johto voi ede­saut­taa kehi­tys­hank­kei­densa onnis­tu­mista?” CxO Aca­demy 28.3.2012
 • ”Kivi yri­tys­kau­pan ken­gässä: huo­not ohjel­mis­to­so­pi­muk­set”. Kaup­pa­leh­den Joh­ta­mi­sen Käsi­kir­jo­jen webi­naari 7.3.2012
 • Key­note-puheen­vuoro Virtualisointi’11 -tapah­tu­massa 31.8.2011, Talen­tum
 • ”Lii­ke­toi­min­nan ja tie­to­hal­lin­non yhteis­toi­min­nan esteet”, 29.8.2011, Haaga-Helian CIO & Mana­ge­ment Today! -tilai­suus
 • ”Kehi­tys­hank­keen kipu­pis­teet ja nii­den lie­vit­tä­mi­nen”. CxO Aca­demy 16.11.2011
  ”Lii­ke­toi­min­nan ja tie­to­hal­lin­non yhteis­työn esteet käy­vät yri­tyk­sille kal­liiksi!” CxO Aca­demy 21.9.2011.
 • ”Käy­tän­nön toi­men­pi­teitä lii­ke­toi­min­nan ja tie­to­hal­lin­non yhteis­työn paran­ta­mi­seksi”. CxO Aca­demy 13.4.2011
 • ”Miksi tie­to­jär­jes­tel­mä­pro­jekti epä­on­nis­tuu?” 1.12.2010, Pro­jek­ti­päi­vät 2010, Mic­ro­sof­tin track
 • ”Lii­ke­toi­min­ta­läh­töi­nen IT-stra­te­gia­työ”. CxO Aca­demy 17.11.2010
 • ”Lii­ke­toi­min­ta­läh­töi­nen tie­to­hal­lin­non orga­ni­sointi”. CxO Aca­demy 6.10.2010
 • Onnis­tu­nut ERP-pro­jekti –tapah­tu­man puheen­joh­taja ja puhuja, 7.10.2010
 • ”Pal­ve­lu­yk­si­kön 360 asteen palaut­teen kerää­mi­nen ja vies­tintä”. CxO Aca­demy 8.9.2010
 • ”Lii­ke­toi­min­nan ja tie­to­hal­lin­non yhteis­peli” CxO Aca­demy 16.6.2010
 • ”Miten hal­lita ulkois­tuk­sen vaih­toeh­dot ja vält­tää ansat?” CxO Aca­demy 2.6.2010
 • ”Mitä tie­to­jär­jes­tel­mä­pro­jek­tin suden­kuo­pat ovat ja miten ne väl­te­tään?” CxO Aca­demy 5.5.2010
 • ”Tie­to­jär­jes­tel­mä­pro­jek­tin suden­kuo­pat”, 4.11.2009, Met­ro­po­lia AMK
 • Busi­ness-dri­ven IT Stra­tegy in Multi-Busi­ness and Multi-Natio­nal Com­pa­nies”. CIB W78:n 29. Kan­sain­vä­li­nen kon­fe­renssi 1.–3.10.2009 Istan­bu­lissa, Tur­kissa.
 • “IT-pro­jek­tin suden­kuo­pat”, IT-pro­jek­tien joh­ta­mi­nen –semi­naari, 13.5.2009,
  IIR Fin­land
 • IT sääs­tää – mitä sääs­tö­kei­noja käy­te­tään ja miten ne vai­kut­ta­vat”,
   IT Gover­nance Forum, 12.5.2009
 • “IT-pro­jek­tin suden­kuo­pat”, Hetky:n Tie­to­hal­lin­to­kerho, 7.5.2009
 • ”Hal­tuun­otto ja inte­graa­tio”, IT Gover­nance Forum, 10.2.2009
 • ”Tie­to­joh­ta­mista pal­ve­leva tie­to­hal­lin­non orga­ni­sointi”. Data Mana­ge­ment ’09 -ajan­koh­tais­ta­pah­tuma, 19–20.1.2009, IIR Fin­land.

Reino on kirjoittanut tai ollut mukana kirjoittamassa mm. seuraavia kirjoja:

Näi­den lisäksi Reino on kir­joit­ta­nut mm. yhden pai­kal­lis­his­to­ria­kir­jan ja yhden suku­kir­jan.

Rei­non eri­tyis­osaa­mi­seen kuu­luu myös eri­lais­ten hank­kei­den YVA-menet­te­lyn (Ympä­ris­tö­vai­ku­tus­ten arvioin­tioh­jel­mien ja -selos­tus­ten) lausun­non anta­mi­nen. Reino on laa­ti­nut lausun­non nel­jään YVA-ohjel­maan ja kol­meen YVA-selos­tuk­seen. Lisäksi hän on yhden YVA-menet­te­lyn seu­ran­ta­ryh­män jäsen.

Rei­non kir­ja­lista (eni­ten ajat­te­lua muo­kan­neita tie­to­kir­joja):

 • Col­lins, Jim: Hyvästä paras
 • Dia­mond, Jared: Kol­mas sim­panssi
 • Dia­mond, Jared: Tykit, tau­dit ja teräs
 • Dia­mond, Jared: Romah­dus
 • Dia­mond, Jared: Maa­ilma eili­seen saakka
 • Dobelli, Rolf: Sel­keän ajat­te­lun taito
 • Dobelli, Rolf: Vii­saan toi­min­nan taito
 • Fried, Jason & Hans­son, David Hei­ne­meier: Rework — tee työsi toi­sin
 • Han­nus, Jouko: Pro­ses­si­joh­ta­mi­nen
 • Heis­ka­nen, Ari: Nol­la­to­le­ranssi. Tal­tuta tulok­sen tuhoo­jat
 • Iso­mäki, Risto: 34 tapaa estää maa­pal­lon yli­kuu­me­ne­mi­nen
 • Jär­vi­nen, Pekka: Esi­mies­työ ongel­ma­ti­lan­teissa
 • Jär­vi­nen, Pekka: Onnistu esi­mie­henä
 • Kot­ter, John P.: Tär­keys jär­jes­tyk­seen. Nyt.
 • Lie­ve­goed, Ber­nand: Orga­ni­saa­tion elä­män­kaari
 • Lep­pälä, Kari: Pro­jek­ti­toi­min­nan musta kirja
 • Rehn, Alf: Vaa­ral­li­set ideat
 • Ruuska, Kai: Pidä pro­jekti hal­lin­nassa
 • Schein, Edgar H.: Yri­tys­kult­tuuri — sel­viy­ty­mi­so­pas
 • Sun Tzu: Sodan­käyn­nin taito
 • Wise­man, Ric­hard: Onnen teki­jät

Rei­non jul­ki­nen pro­fiili löy­tyy Lin­ke­di­nistä. Lue Rei­non blo­gia. Tutustu Rei­non hen­ki­lö­koh­tai­siin verk­ko­si­vui­hin osoit­teessa www.reinomyllymaki.fi

CxO Professional Oy
MENU