Senior Men­tor Raimo Pit­kä­sen eri­tyis­osaa­mi­seen kuu­lu­vat ihmis­ten joh­ta­mi­nen, joh­ta­mis­kult­tuuri, muu­tok­sen ja luo­vuu­den joh­ta­mi­nen sekä yhtei­sen menes­tyk­sen ja tule­vai­suu­den luo­mi­nen. Raimo on usei­den laa­tu­pal­kin­to­me­nes­ty­jien val­men­taja.

Raimo Pit­kä­nen on moni­puo­li­sen koke­mus­taus­tan omaava pal­velu- ja asian­tun­ti­jaor­ga­ni­saa­tioi­den val­men­taja. Hänen mot­tonsa on: “Ihmeitä irti ihmi­sistä”. Hänen työ­uransa päh­ki­nän­kuo­ressa on seu­raava:

  • Pal­velu- ja asian­tun­ti­jaor­ga­ni­saa­tioi­den val­men­taja ja yrit­täjä, RP Q-line Oy 2000-
  • Lii­ke­toi­min­nan kehit­täjä, Erics­son 1989–2000
  • Laa­tu­kon­sultti, Metal­li­teol­li­suus 1991–1995
  • Telecom Fin­land, Elekt­ro­niik­ka­toi­misto, Eri­koi­se­lekt­ro­niikka, Instru­men­ta­rium, Telecon

CxO Professional Oy
MENU