Senior Men­tor Pirkko Kas­a­sen eri­tyis­osaa­mi­seen kuu­luu monia­lai­sen yhteis­työn orga­ni­sointi ja tuke­mi­nen sekä tut­ki­muk­sen ja käy­tän­nön vuo­ro­vai­ku­tus.

Hänen alaansa on myös jul­kis­ra­hoit­teis­ten pro­jek­tien käyn­nis­tä­mi­nen, koor­di­nointi ja hal­lin­nointi.

Pir­kon moni­puo­li­nen työ­ura koos­tuu mm. seu­raa­vista teh­tä­vistä ja orga­ni­saa­tioista:

  • Senior Men­tor, CxO Men­tor Oy 2010-
  • CEO & perus­taja, Koor­di­net Oy 2008-
  • Tut­ki­mus­joh­taja, Työ­te­ho­seura 1998–2007
  • Koor­di­naat­tori, Linkki 2 Ener­gian­sääs­tön pää­tök­sen­teon ja käyt­täy­ty­mi­sen tut­ki­mus­oh­jelma 1997–2001
  • Kon­sultti, PEK Kon­sul­tointi 1989–1997
  • Tut­ki­mus­joh­taja, Hel­sin­gin yli­opisto / Poh­jois­mai­nen minis­te­ri­neu­vosto 1990–1994
  • Tut­kija, 1979–1990

Pir­kon jul­ki­nen pro­fiili löy­tyy Lin­ke­di­nistä.

CxO Professional Oy
MENU