Paul-Erik Toivo

Paul-Erik Toi­von eri­tyis­osaa­mi­seen kuu­luu lii­ke­toi­min­nan ja kan­nat­ta­van kas­vun kehit­tä­mi­nen, kan­sain­vä­li­nen b2b-myynti ja -mark­ki­nointi, change mana­ge­ment sekä moni­kult­tuu­ri­sen orga­ni­saa­tion joh­ta­mi­nen

Paul-Eri­kin työ­ura päh­ki­nän­kuo­ressa:

  • Senior Men­tor, CxO Pro­fes­sio­nal Oy 2012-
  • Alue­joh­taja Skan­di­na­via, Isku Oy
  • Lii­ke­toi­minta-alu­een joh­taja, Suo­mi­nen yhtymä Oyj
  • Kon­ser­ni­hal­linto ja Panel­board, Metso Oyj
  • Toi­mi­tus­joh­taja, Sako Oy
  • Myynti- ja mark­ki­noin­ti­joh­taja, Thorn Nor­dic AS
  • Toi­mi­tus­joh­taja, Cloetta Sve­rige AB
Paul-Erik on perus­teol­li­suu­den eBusi­ness-foo­ru­min perus­taja ja kah­den yri­tyk­sen hal­li­tuk­sen jäsen.
Paul-Eri­kin jul­ki­nen pro­fiili on Lin­ke­di­nissä.

CxO Professional Oy
MENU