Senior Men­tor Päivi Mayor kou­lut­tau­tui RMP Mas­te­riksi eli val­men­ta­jaksi vuonna 2009 rp-aca­de­myssä Sveit­sissä. Päivi opis­keli eko­no­miksi Turun Kaup­pa­kor­kea­kou­lussa ja kaup­pa­tie­tei­den toh­to­riksi St. Gal­le­nin Yli­opis­tossa Sveit­sissä. Hän on toi­mi­nut kehit­tä­mis­kon­sult­tina Novar­tis Phar­massa Base­lissa ja kym­me­nen vuo­den ajan kan­sain­vä­li­sessä pan­kissa UBS:lla Züric­hissä ja Lon­toossa. UBS:lla Päivi oli nuor­ten kyky­jen Euroo­pan talent deve­lop­ment pääl­likkö, joh­ta­mis­kou­lut­taja, joh­ta­mis­kou­lu­tus­kon­sultti ja oppi­mi­sen stra­te­gia­kon­sultti. Näissä teh­tä­vissä hän val­mensi eri taso­jen yri­tys­joh­toa joh­ta­mi­sen kehit­tä­mi­sestä, val­men­ta­vasta joh­ta­mi­sesta ja jär­jesti mm. useita men­to­roin­tioh­jel­mia.

Päivi palasi per­hei­neen Suo­meen vuonna 2009 ja on siitä läh­tien toi­mi­nut sivu­toi­mi­sena lii­ke­toi­min­nan opet­ta­jana TAM­Kissa. Hän oli myös kah­den vuo­den ajan joh­ta­vana kon­sult­tina Lea­ding Part­ner­silla Tam­pe­reella.  Päivi Mayor vas­taa Reiss Moti­va­tion Pro­file Nor­dic Oy:n ope­ra­tii­vi­sesta joh­ta­mi­sesta. CxO:n men­to­rina Päivi kes­kit­tyy nime­no­maan työyh­tei­sö­jen moti­vaa­tion edis­tä­mi­seen.

CxO Professional Oy
MENU