Senior Men­tor Mitro Kivi­sen eri­tyis­osaa­mi­sa­lueita ovat toi­meen­pa­noon liit­ty­vät asiat stra­te­gian jal­kaut­ta­mi­sesta hen­ki­lös­tön kyvyk­kyy­teen ja orga­ni­saa­tion toi­min­ta­ta­poi­hin asti. Mit­roa kiin­nos­taa se, mikä moti­voi eri­lai­sia ihmi­siä ja saa hei­dät onnis­tu­maan työs­sään. Yri­tys­ta­solla häntä kiin­nos­taa arvon­luonti ja lii­ke­toi­min­ta­mal­lei­hin liit­ty­vät kysy­myk­set. Hänellä on yli 20 vuotta koke­musta sekä pro­jekti- että lin­ja­joh­ta­mi­sesta.

Moni­puo­li­sen koke­muk­sensa Mitro on kerän­nyt eri­lai­sissa teh­tä­vissä sekä moni­kan­sal­li­sissa suu­rissa orga­ni­saa­tioissa että useissa star­tup- ja kas­vu­yri­tyk­sissä. Hän on vas­tan­nut mm. tuo­te­ke­hi­tyk­sestä, myyn­nistä, jär­jes­tel­mä­toi­mi­tuk­sista, asia­kas­pal­ve­lusta ja kon­sult­tiy­ri­tyk­sen hen­ki­lös­töstä. Asiak­kaina Mit­rolla on ollut teleo­pe­raat­to­reita, inte­graat­to­reita, rahoi­tusa­lan orga­ni­saa­tiota, teol­li­suutta, kaup­paa, star­tup­peja jne.

Eri­tyi­senä piir­teenä Mit­ron uraa on kuvan­nut vai­keasti hal­lit­ta­vien koko­nai­suuk­sien ja kehi­tys­teh­tä­vien vie­mi­nen onnis­tu­nee­seen lop­pu­tu­lok­seen. Mit­rolla on kyvyk­kyys kerätä laaja ymmär­rys koh­teena ole­vasta proble­ma­tii­kasta ja nopeasti havaita siitä olen­nai­nen. Mitro pys­tyy pel­kis­tä­mään olen­nai­sen ja puke­maan sen sanoiksi välit­täen ymmär­rystä myös muille. Mitro onkin tun­nettu esiin­tyjä ja vies­tin­tä­vai­kut­taja sekä koke­nut kou­lut­taja ja men­tori.

Mit­ron ura päh­ki­nän­kuo­ressa löy­tyy hänen Lin­ke­dIn-pro­fii­lis­taan.

CxO Professional Oy
MENU