Senior Men­tor Mika Kaup­pi­sella on yli 20 vuo­den koke­mus HoReCa –alalta, joista noin 15 vuotta eri­lai­sissa esi­mies- ja joh­to­teh­tä­vissä.

Mika Kaup­pi­sen eri­tys­osaa­mi­seen kuu­luu muun muassa:

 • Myyn­nin- ja esi­mies­työs­ken­te­lyn kehit­tä­mi­nen
 • Uus­asia­kas­han­kin­ta­pro­ses­sit (B2B)
 • Tapah­tu­ma­tuo­tanto
 • Uusien toi­mi­pis­tei­den avaa­mis­pro­ses­sit (ml. toi­mi­ti­la­kar­toi­tus, rek­ry­toin­nit, tuot­teis­ta­mi­nen, asia­kas­han­kinta, lupa-asiat, toi­min­nan aloit­ta­mi­nen ja vakaut­ta­mi­nen)
 • Nykyis­ten toi­mi­pis­tei­den lopet­ta­mi­nen (ml. myyn­ti­pää­tös, arvioin­nit, välit­tä­jän etsi­mi­nen ja kau­pan­päät­tä­mi­nen osta­jan kanssa)

Työ­ura johto- ja esi­mies­ta­solla päh­ki­nän­kuo­ressa:

 • Senior Men­tor, CxO Men­tor Oy, 2014 -
 • Chair­man of the board, Safe­house 2013 -
 • Owner, Salescon Oy, 2013 -
 • Mem­ber of the board, Delica­tes­sen Ravin­to­lat, 2009 –
 • Part­ner, Delica­tes­sen Ravin­to­lat 2009 – 2013
 • Deve­lop­ment Mana­ger, Delica­tes­sen Ravin­to­lat 2005 – 2013
 • Hotel Mana­ger, Avain Hotel­lit, 2004 – 2005
 • Res­tau­rant Mana­ger, Delica­tes­sen Ravin­to­lat 2003 — 2004
 • Gene­ral Mana­ger, PH Juh­la­pal­ve­lut (3 dif­fe­rent res­tau­rants) , 2001 – 2003
 • Res­tau­rant Mana­ger, Res­tau­rant Mc Grouse and Café Mer­lot, 2001
 • Res­tau­rant Mana­ger, Meteori Books & Café, 1999 — 2001

Kou­lu­tus:

 • Bac­he­lor of Tou­rism and Hos­pi­ta­lity Mana­ge­ment 1997
 • Specia­list Qua­li­fica­tion in Mana­ge­ment 2008
 • MBA 2011
 • Cer­ti­fied Brian Tracy Trai­ner 2014
 • CxO Cer­ti­fied Men­tor 2014

Mikan jul­ki­nen pro­fiili on Lin­ke­dI­nissä.

CxO Professional Oy
MENU