Senior Men­tor Merja Bäck­man eri­tyis­osaa­mi­seen kuu­luu talous­hal­linto, rahoi­tus, joh­to­ryhmä- ja hal­li­tus­työs­ken­tely, yri­tys­kau­pat, Due Dili­gence ja arvon­mää­ri­tys sekä yhtiö- ja sopi­musoi­keus. Hän voi aut­taa myös yri­tys­ten perus­ta­mi­seen ja kehit­tä­mi­seen, kas­vu­yri­tyk­siin, lii­ke­toi­min­ta­suun­ni­tel­miin, pää­oma­si­joi­tus­toi­min­taan ja , sopi­mus­neu­vot­te­lui­hin liit­ty­vissä asioissa.

Merja Bäck­ma­nilla on 25 vuo­den koke­mus lii­ke­ju­ri­dii­kasta ja talous­hal­lin­nosta. Koke­mus on kerätty useissa eri yri­tyk­sissä:

 • Toi­mi­nimi Merja Bäck­man, yrit­täjä 2008-
 • Pin­ta­vi­sion Oy, CFO & hal­li­tuk­sen jäsen, 2005–2009
 • Ernst & Young Oy, talous­joh­taja 2000–2004
 • Balance Con­sul­ting Ltd, toi­mi­tus­joh­taja 1999–2000
 • Garan­tia Insu­rance Com­pany, pro­jek­ti­joh­taja 1998–1999
 • Suo­men Vien­ti­luotto Oy, luot­to­ris­kien hal­linta, joh­taja 1995–1998
 • Garan­tia Insu­rance Com­pany, yri­tys­tut­ki­mus, joh­taja 1994–1995
 • Suo­men Vien­ti­luotto Oy, luot­to­ris­kien hal­linta, pääl­likkö 1992–1994
 • Teol­lis­ta­mis­ra­hasto Oy, pro­jek­ti­joh­taja 1991–1992
 • Teol­lis­ta­mis­ra­hasto Oy, yri­ty­sa­na­lyy­tikko 1987–1990
 • Finans­si­pal­velu Oy Kansa, laki­mies 1985–1987.

Mer­jan jul­ki­nen pro­fiili löy­tyy Lin­ke­di­nistä.

CxO Professional Oy
MENU