Marja-Leena Tik­ka­nen innos­tuu saa­des­saan aut­taa ihmi­siä ja työyh­tei­söjä oival­ta­maan poten­ti­aa­linsa, kehit­tä­mään osaa­mis­taan sekä saa­vut­ta­maan tavoit­teensa. Syk­systä 2015 läh­tien hän on toi­mi­nut CxO:ssa kehi­tys­tun­nus­te­li­jana asia­kas­ra­ja­pin­nassa pal­ve­lu­kon­sep­tien kehit­tä­mi­sen parissa. Vai­ku­tus­voi­ma­kon­sep­tin kans­sa­ke­hit­tä­jän ja kou­lut­ta­jan saap­paat ovat tah­dit­ta­neet aske­liansa vuo­desta 2016 läh­tien. Hän vas­taa CxO Vai­ku­tus­voima™ -pro­fi­loin­neista ja toi­mii kou­lu­tuk­sissa ja asia­kas­ti­lai­suuk­sissa pelin­joh­ta­jana.

Marja-Leena saa vir­taa aut­taes­saan ihmi­siä oival­ta­maan oman osaa­mi­sensa kir­joa ja vah­vuuk­sia, moti­vaa­tionsa läh­teitä ja vakuut­ta­vuu­tensa yti­miä. Hän on vakuut­tu­nut, että  muu­tok­seen tar­vit­ta­vat voi­ma­va­rat löy­ty­vät ihmi­sestä itses­tään, kun­han ne vaan tie­dos­taa. Eri­lai­set pro­fi­loin­ti­työ­ka­lut ja nii­den luot­ta­muk­sel­li­nen läpi­käynti usein avaa­vat uusia näkö­kul­mia. Itsensä joh­ta­mi­nen, oman polun oival­lut­ta­mi­nen sekä ihmis­ten eri­lai­suu­den arvos­ta­mi­nen ja hyö­dyn­tä­mi­nen työyh­tei­söissä ovat eri­tyi­siä kiin­nos­tuk­sen koh­tei­tansa.

Marja-Lee­nalla on pitkä koke­mus vaa­ti­vista asian­tun­tija-, kehit­tä­mis- ja esi­mies­teh­tä­vistä Valiolla, jossa näkö­kul­mina asiak­kaan ymmär­tä­mi­seen oli­vat mark­ki­nointi, myynti, tuo­te­ke­hi­tys ja kan­sain­vä­li­set toi­min­not. Orga­ni­saa­tio­muu­tos­ten pyör­teet ovat tut­tuja, eivätkä vai­keat­kaan työ­elä­män koke­muk­set ole vie­raita, mistä syystä CxO:n mis­sio paran­taa suo­ma­laista joh­ta­mista ja vai­kut­ta­vuutta tun­tuu eri­tyi­sen mer­ki­tyk­sel­li­seltä.

Kou­lu­tuk­sel­taan Marja-Leena on rat­kai­su­kes­kei­nen työ­noh­jaaja (Story), RMP moti­vaa­tio­val­men­taja, NLP Trai­ner, KTM. Lue lisää koke­muk­ses­tansa ja osaa­mi­ses­tansa LinkedIn’stä.

Marja-Lee­nan saa par­hai­ten kiinni säh­kö­pos­tilla marja-leena.tikkanen@cxopro.fi tai 045 311 4056.

 

 

 

CxO Professional Oy
MENU