Senior Men­tor Leila Kont­ka­sen eri­tyis­osaa­mi­seen kuu­luu yri­tys­ten perus­ta­mi­nen ja kehit­tä­mi­nen, joh­ta­jien “100 ensim­mäistä päi­vää” -ilmiö sekä tie­toin­ten­sii­vis­ten orga­ni­saa­tio­jen joh­ta­mi­nen.

Lei­lan työ­ura päh­ki­nän­kuo­ressa:

  • Senior Men­tor, CxO Men­tor Oy 2011-
  • CEO & yrit­täjä, Elkoo Oy 2011-
  • CEO , Foun­tain Park Oy 2001, 2003–2007
  • Perus­ta­jao­sa­kas, Foun­tain Park Oy 2001-
  • Perus­ta­jao­sa­kas, Romana Mana­ge­ment Oy 1997–2000
  • Hen­ki­lös­tö­kon­sultti, MPS Fin­land Con­sul­ting Oy, 1996–1997
  • Pro­jek­ti­tut­kija, Tam­pe­reen Yli­opisto 1995–1996
  • Assistentti/lehtori, Turun Kaup­pa­kor­kea­koulu 1989–1996

Leila Kont­ka­nen on ollut myös hal­li­tuk­sen jäse­nenä Foun­tain Par­kissa vuo­sina 2007–2010 ja Works­pace Oy:ssä 2004, asia­mie­henä Hel­sin­gin Met­ro­po­liit­ta­kun­nan Sää­tiössä vuo­desta 2004, asian­tun­ti­jana Turun Yli­opis­ton täy­den­nys­kou­lu­tuk­sessa vuo­sina 1991–1999 ja yri­tys­toi­min­nan tut­ki­mus- ja kou­lu­tus­kes­kuk­sessa vuo­sina 1989–1999 sekä hal­li­tuk­sen jäse­nenä Turun Kaup­pa­kor­kea­kou­lussa vuo­sina 1995–1996. Leila on Kaup­pa­tie­tei­den lisen­si­aatti.

Lei­lan jul­ki­nen pro­fiili löy­tyy Lin­ke­di­nistä.

CxO Professional Oy
MENU