Senior Men­tor Kari Lep­pä­län eri­tyis­osaa­mi­seen kuu­luu pro­jek­ti­toi­min­nan kehit­tä­mi­nen sekä inno­vaa­tio­pro­ses­sit ja tek­no­lo­gian dyna­miikka.

Kari Lep­pä­lällä on vuo­sien koke­mus tek­no­lo­gioista, inno­vaa­tioista ja pro­jek­ti­toi­min­nasta. Karin ura päh­ki­nän­kuo­ressa:

 • Senior Men­tor, CxO Men­tor Oy 2011-
 • Omis­taja & kon­sultti, Pro­vi­sec Oy 2001-
 • Pro­jek­ti­pääl­likkö, Oulu­tech Oy 2000–2001
 • Eri­kois­tut­kija ja laa­tu­pääl­likkö, VTT Elekt­ro­nii­kan labo­ra­to­rio 1994–2000
 • Jaos­ton pääl­likkö, VTT Tie­to­ko­ne­tek­nii­kan labo­ra­to­rio 1983–1994
 • Eri­kois­tut­kija, VTT Elekt­ro­nii­kan labo­ra­to­rio 1982–1983
 • Jaos­pääl­likkö, Afora Oy 1982
 • Suun­nit­te­lija & pro­jek­ti­toi­mis­ton pääl­likkö, Ström­berg 1975–1982
 • Tut­kija ja tut­ki­mus­har­joit­te­lija VTT LVI-tek­niikka 1971–1974

Näi­den teh­tä­vien lisäksi Karilla on ollut useita mer­kit­tä­viä luot­ta­mus- ja sivu­teh­tä­viä:

 • Anta­res-ava­ruus­oh­jel­man kan­sain­vä­li­sen arvioin­ti­ryh­män jäsen 2004
 • EU:n pro­jek­tiar­vioija 1997 ja 1999
 • Suo­men edus­taja Euroo­pan ava­ruus­jär­jes­tön tek­no­lo­gian­siirto-ohjel­mas­sa1996-1998
 • Useita kan­sain­vä­lis­ten työ­ryh­mien jäse­nyyk­siä vuo­sina 1990–1997

Karin vah­vuu­det liit­ty­vät pro­jek­ti­toi­min­nan kehit­tä­mi­seen, tek­no­lo­gian dyna­mii­kan ymmär­tä­mi­seen ja inno­vaa­tio­pro­ses­sei­hin. Kari on kir­joit­ta­nut vuonna 2011 ilmes­ty­neen kir­jan Pro­jek­ti­toi­min­nan musta kirja. Miten aikamme menes­ty­nein käy­täntö saa­daan takai­sin rai­teil­leen. Hän on myös kir­joit­ta­nut yhdessä Mikko Kert­tu­lan ja Tuomo Tui­kan kanssa vuonna 2003 ilmes­ty­neen kir­jan Vir­tual Design of Smart Pro­ducts — Cyberdesigner’s Note­book.

Karin jul­ki­nen pro­fiili löy­tyy Lin­ke­di­nistä.

CxO Professional Oy
MENU