Senior Men­tor Kai Tihi­län eri­tyis­osaa­mi­seen kuu­lu­vat talous­joh­ta­mi­nen, neu­vot­te­lu­tai­dot ja yri­tys­kau­pat.

Kai Tihilä - neuvottelutaitokouluttaja

Kai Tihilä — neu­vot­te­lu­tai­to­kou­lut­taja

Kai on
• Laaja-alai­nen talous­osaaja. Kain koke­mus kat­taa ulkoi­sen ja sisäi­sen las­ken­nan, vero­tuk­sen ja rahoi­tuk­sen.
Uudis­taja. Kai­kissa teh­tä­vis­sään hän on ollut mukana muut­ta­massa ole­massa ole­via tai luo­massa uusia käy­tän­töjä ja toi­min­ta­ta­poja.
Tii­mi­pe­laaja. Kai toi­mii nykyi­sin pää­asiassa usei­den toi­mi­joi­den ver­kos­toissa, joissa kaik­kien osaa­mi­nen on saa­tava tehok­kaasti asiak­kaan tar­peita pal­ve­le­maan.
Ana­lyyt­ti­nen. Hän osaa tun­nis­taa mah­dol­li­suu­det ja syy­seu­raus­suh­teet.
• Kai vie aloit­ta­mansa hank­keet pää­tök­seen, saa asioita aikai­seksi.


Kai Tihi­län työ­ura päh­ki­nän­kuo­ressa:

• Senior Men­tor, CxO Men­tor Oy / CxO­Pro­fes­sio­nal Oy 2011-
• Part­ner, Keep the course Oy 2010-
CFO, Pau­lig Group 2009–2010
VP, Finance & Cont­rol, Amer Sports Oyj 2008–2009
VP, Busi­ness Plan­ning & Cont­rol, Amer Sports Oyj 2000–2008
• Direc­tor, Busi­ness Plan­ning & Cont­rol, Kone Oyj New Ele­va­tor Busi­ness 1999–2000
VP & Group Cont­rol­ler, Kone Oyj 1997–1999
• Finance Direc­tor, Kone Star­lift bv 1994–1997
• Useita eri teh­tä­viä talous­hal­lin­nossa, Kone Oyj 1985–1994


Kain jul­ki­sen pro­fii­lin löy­dät Lin­ke­di­nistä.

 

 

CxO Professional Oy
MENU