Senior Men­tor Jyri Hag­man on muu­tos­joh­ta­mi­sen sekä kan­sain­vä­li­sissä mat­rii­sior­ga­ni­saa­tiossa ja eri kult­tuu­riym­pä­ris­töissä vai­kut­ta­mi­sen asian­tun­tija. Jyrillä on myös moni­puo­li­nen koke­mus lin­ja­joh­ta­jana inno­vaa­tion elin­kaa­ren hal­lin­nasta, stra­te­gi­sesta tuo­te­ke­hi­tyk­sestä ja uuden lii­ke­toi­min­nan käyn­nis­tä­mi­sestä..

Jyrin työ­ura päh­ki­nän­kuo­ressa:

  • Senior Men­tor, CxO Men­tor Oy 2012-
  • Joh­tava yri­tys­asian­tun­tija, Liik­keen­joh­don Asian­tun­ti­ja­kes­kus LAK 2015-
  • Direc­tor, Nokia Oyj, Pro­duct Port­fo­lio Mana­ge­ment  2006–2012
  • Direc­tor, Stra­te­gic Arc­hi­tec­ture, Nokia Oyj 2003–2006
  • Direc­tor, End-to-End Busi­ness Pro­grams, Nokia Oyj 2002–2003
  • Direc­tor, Mobile Com­merce, Nokia Networks 2000–2002
  • Busi­ness Deve­lop­ment Direc­tor, Sonera Oyj 1999–2000
  • Mana­ging Direc­tor, Sonera Neder­land B.V. 1998–1999
  • Apu­lais­joh­taja, Telecom Fin­land Oy 1995–1997
  • Kehi­tys-, pro­jekti- ja tuo­te­pääl­likkö, PTL-Tele 1983–1994
Jyri on perus­kou­lu­tuk­sel­taan diplomi-insi­nööri, lisänä poik­ki­tie­teel­li­siä täy­den­ny­so­pin­toja

Jyrin jul­ki­nen pro­fiili on Lin­ke­di­nissä.

CxO Professional Oy
MENU