Senior Men­tor Juha-Pekka Neno­sen eri­tyis­osaa­mi­sa­lueita ovat: tie­to­hal­lin­non stra­te­giat, orga­ni­sointi ja joh­ta­mi­nen, pro­jek­ti­joh­ta­mi­nen, yri­ty­sark­ki­teh­tuu­rit, lii­ke­toi­min­ta­pro­ses­sien kehit­tä­mi­nen, DCM/SCM, toiminta/laatujärjestelmien kehit­tä­mi­nen sekä lii­ke­toi­min­nan ja tie­to­hal­lin­non kehit­tä­mi­nen Venä­jällä.

Juha-Pekan noin 30-vuo­ti­seen työ­uraan sisäl­tyy moni­puo­li­sesti teh­tä­viä ja yri­tyk­siä:

  • Senior Men­tor, CxO Men­tor Oy 2010-
  • CIO, Lää­kea­lan tur­val­li­suus- ja kehit­tä­mis­kes­kus 2009-
  • Yrit­täjä, Milacom Oy 2009-
  • CIO & joh­to­ryh­män jäsen, Paroc Oy 2004–2009
  • Tie­to­hal­lin­non, lii­ke­toi­min­nan kehit­tä­mi­sen ja talous­hal­lin­non joh­to­teh­tä­viä Valtra/Sisu/Partek 1988–2004
  • Pro­jekti- ja kehi­tys­teh­tä­viä ohjel­mis­to­y­ri­tyk­sissä 1980–1988
  • Ope­tus­teh­tä­viä, Jyväs­ky­län ja Tam­pe­reen yli­opis­tot

CxO Professional Oy
MENU