Men­to­rina Jaana Ovas­kan eri­tyi­sen kiin­nos­tuk­sen koh­teena on aut­taa ihmi­siä yksi­löinä, ryh­minä ja orga­ni­saa­tioina tun­nis­ta­maan oma ja tois­ten osaa­mi­nen, tai­dot ja vah­vuu­det uudella tavalla. Tavoit­teena on, että  yksilö, ryhmä tai orga­ni­saa­tio tulee tie­toi­seksi osaa­mi­ses­taan jol­lain osa-alu­eella niin, että tai­dot on mah­dol­lista ottaa käyt­töön entistä moni­puo­li­sem­pana. Tavoit­teena on samalla mah­dol­lis­taa oman, ryh­män tai orga­ni­saa­tion poten­ti­aa­lin löy­ty­mi­nen ja var­mis­taa hyvin­vointi esim. työ­roo­lien vaih­tuessa, tavoit­tei­den muut­tuessa tai stra­te­giaa jal­kau­tet­taessa.

Jaa­nan eri­tyis­osaa­mi­sa­lueita ovat osaa­mi­sen kehit­tä­mi­nen ja joh­ta­mi­nen, osaa­mi­sen avaa­mi­nen ja jaka­mi­nen eri­tyi­sesti asian­tun­ti­jaor­ga­ni­saa­tioissa sekä val­men­ta­mi­nen. Osaa­mi­sen eri­tyis­piirre on ”poik­ki­tie­teel­li­syys”, jossa yhdis­tyy Jaa­nan kou­lu­tus ja vuo­sien koke­mus ICT-alalta, aikuis­kou­lu­tuk­sesta ja NLP-val­men­nuk­sesta (Neuro Lin­guis­tic Pro­gram­ming).

Jaa­nan moni­puo­li­set tai­dot ovat ker­ty­neet vuo­sien aikana ICT-alalla ope­tus- ja kou­lu­tus­teh­tä­vissä, osaa­mi­sen kehit­tä­mis­teh­tä­vissä, orga­ni­saa­tioi­den kehit­tä­mis­teh­tä­vissä, laa­tu­jär­jes­tel­män kehit­tä­mis- ja jal­kau­tus­teh­tä­vissä (CMMI, ISO20000), laa­dun­hal­lin­nan ja mene­tel­mä­ke­hi­tyk­sen teh­tä­vissä, pro­jek­tin joh­to­teh­tä­vissä, vaa­ti­mus­mää­rit­te­ly­teh­tä­vissä ja moni­puo­li­sissa ICT-kon­sul­toin­nin teh­tä­vissä. Toi­mia­lao­saa­mi­nen: ITC-kon­sul­tointi, jul­kis­hal­linto, aikuis­kou­lu­tus, pankki, kau­pan ala.

Työ­an­ta­jat:

  • Osaa­mi­sen avaaja, NLP mal­lit­taja ja val­men­taja, Traint­ree 2013-
  • Qua­lity Mana­ger, Pro­ject Mana­ger, Busi­ness Ana­lyst, Cap­ge­mini Fin­land Oy, 1998–2014
  • Leh­tori, nyk. Haaga-Helia, 1990–1998
  • Asian­tun­tija, Pos­ti­pankki 1988–1990
  • Asian­tun­tija, Softplan 1983–1988

Kou­lu­tus:

  • Data­nomi 1982 (Atk-ins­ti­tuutti)
  • KM (aikuis­kas­va­tus, vies­tintä, sosi­aa­lip­sy­ko­lo­gia) 1997 (Turun yli­opisto)
  • NLP Trai­ner 2013 (Suo­men NLP Yhdis­tyk­sen suo­sit­te­lema kou­lu­tus)
  • NLP Coach 2013
  • Ammat­ti­men­to­ri­kou­lu­tus 2014 (CxO Men­tor)

Jaa­nan jul­ki­nen pro­fiili on Lin­ke­di­nissä.

CxO Professional Oy
MENU