Harri Mäkitie

Lukui­sat toi­mek­sian­not ja Har­rin työura kansainvälisten orga­ni­saa­tioi­den johtotehtävissä ovat tuo­neet vah­vaa koke­musta kan­sain­vä­li­sen lii­ke­toi­min­nan kehittämisestä ja joh­ta­mi­sesta. Niin kes­ki­suu­ressa yri­tyk­sessä (noin 400 henkilöä) kuin pörssiyhtiön divi­sioon­ajoh­ta­jana ja sen kansainvälisten tytäryhtiöitten toi­mi­tus­joh­ta­jana ja hallitusjäsenenä.

Harri Mäki­tien eri­tyis­osaa­mi­seen kuu­luu

 • Lii­ke­toi­min­nan kasvu ja kansainvälistyminen — Pal­ve­lu­kon­sep­tien ja ansain­ta­mal­lien suun­nit­telu, kehittäminen, tuot­teis­tus, imple­men­tointi
 • Brändistrategiat, yri­tyk­sen ulkoi­nen ole­mus ja yri­ty­sil­meen kehittäminen
 • Rahoi­tus­rat­kai­sut kas­vun eri tilan­teissa ml. jul­ki­set avus­tuk­set ja rahoi­tus­tuet
 • Joh­ta­mi­sen kehittäminen. Orga­ni­saa­tion osaa­mi­sen, tehok­kuu­den ja toi­min­ta­kult­tuu­rin kehittäminen. Muu­tos­joh­ta­mi­nen. Muu­tos­hank­kei­den prio­ri­sointi
 • Myyn­nin toi­min­ta­ta­po­jen, mark­ki­noin­nin, asia­kas­koh­taa­mis­ten kehittäminen ja tehos­ta­mi­nen
 • Osaa­vat ja moti­voi­tu­neet ihmi­set. Yri­tys­joh­don busi­ness-men­to­rointi ja senior advi­sor –spar­raus
 • Hallitustyöskentely ml. hal­li­tuk­sen puheen­joh­ta­jana. Hal­li­tus­ten ja joh­to­ryh­mien toi­min­nan kehittäminen ulko­puo­li­sena neu­vo­nan­ta­jana

Har­rin työ­ura päh­ki­nän­kuo­ressa:

 • Senior Men­tor, CxO Men­tor Oy 2012-
 • Liik­keen­joh­don Asian­tun­ti­ja­kes­kuk­sen (LAK) part­ner sekä kan­sain­vä­li­sen liik­keen­joh­don asian­tun­ti­ja­ver­kos­ton, Insi­ti­tute for Inde­pen­dent Busi­ness (IIB), auk­to­ri­soitu edus­taja Suo­messa 2007-
 • Princi­pal Part­ner and Men­tor, Con­sul­tium 2007-
 • Senior Busi­ness Advi­sor, Uni­ted­Log Fin­land 2010–2012
 • CEO, Expe­ricon 2008–2010
 • CEO, CCC Group 2005–2006
 • Senior Vice Pre­si­dent, NovoGroup Oyj/WM-data Oy 2000–2004
 • Joh­taja, Trans­fen­nica Oy Ab 1992–2000
 • Lisäksi hän on toi­mi­nut Hel­sin­gin Hal­li­tus­part­ne­rien jäse­nenä vuo­desta 2015.

Harri on kou­lu­tuk­sel­taan diplomi-insi­nööri (TKK).

Eri­lai­set joh­ta­mista ja orga­ni­saa­tioi­den kehittämistä kos­ke­neet menes­tyk­sek­käät refe­rens­sit ovat mah­dol­lis­ta­neet, että Harri on valittu ELY-kes­kus­ten pk-yri­tys­toi­min­nan kehittämispalvelujen kil­pai­lu­tuk­sessa pal­ve­lu­asian­tun­ti­ja­toi­mit­ta­jaksi ”Kas­vun ja uudis­tu­mi­sen” teema-alu­eella sekä myös “Joh­ta­mi­sen ja henkilöstön osaa­mi­sen kehittäminen” -teema-alu­eella.

 

Harri Mäkitie

Harri Mäki­tie

Har­rin jul­ki­nen pro­fiili on Lin­ke­di­nissä.

CxO Professional Oy
MENU