Senior Men­tor Harri Mäki­tien eri­tyis­osaa­mi­seen kuu­luu muu­tos­joh­ta­mi­nen, joh­ta­mi­sen ja orga­ni­saa­tion kehit­tä­mi­nen, stra­te­gi­nen kehit­tä­mi­nen, lii­ke­toi­min­nan tehos­ta­mi­nen, ydin­toi­min­ta­pro­ses­sit sekä myyn­nin ja asiak­kuu­den­hal­lin­nan kehit­tä­mi­nen.

Har­rin työ­ura päh­ki­nän­kuo­ressa:

  • Senior Men­tor, CxO Men­tor Oy 2012-
  • Princi­pal Part­ner and Men­tor, Con­sul­tium 2007-
  • Senior Busi­ness Advi­sor, Uni­ted­Log Fin­land 2010–2012
  • CEO, Expe­ricon 2008–2010
  • CEO, CCC Group 2005–2006
  • SVP, NovoGroup Oyj/WM-data Oy 2002–2004
  • Joh­taja, Trans­fen­nica Oy Ab 1992–2000
Harri on sivu­toi­mi­sesti Liik­keen­joh­don Asian­tun­ti­ja­kes­kuk­sen hal­li­tuk­sen puheen­joh­taja, Acc­re­di­ted Associate of the Insi­ti­tute for Inde­pen­dent Busi­ness (IIB) vuo­desta 2007 alkaen sekä Suo­men Ope­raa­tio­tut­ki­mus­seura ry:n puheen­joh­taja vuo­sina 1984–85.
Harri on kou­lu­tuk­sel­taan diplomi-insi­nööri (TKK).
Har­rin jul­ki­nen pro­fiili on Lin­ke­di­nissä.
CxO Professional Oy
MENU