Senior Men­tor Hanna Maria Sie­vi­sen eri­tyis­osaa­mi­sa­lueita ovat lii­ke­toi­min­nan yleis- ja muu­tos­joh­ta­mi­nen, orga­ni­saa­tio­muu­tok­set, sanee­raus ja lii­ke­toi­min­nan uudel­leen­jär­jes­te­lyt. Han­nalla on myös pitkä koke­mus stra­te­gia­työstä, stra­te­gian toteut­ta­mi­sesta sekä yri­tys­kau­poista. Joh­ta­mi­nen ja työs­ken­tely moni­kult­tuu­ri­sessa ympä­ris­tössä on tut­tua; Hanna on työs­ken­nel­lyt Suo­men lisäksi Iso-Bri­tan­niassa, Yhdys­val­loissa, Ruot­sissa, Intiassa ja Sak­sassa. Koke­mus niin tulos­vas­tuul­li­sista yleis­joh­dol­li­sista teh­tä­vistä kuin asian­tun­ti­jaor­ga­ni­saa­tioi­den vetä­mi­sestä anta­vat Han­nalle laa­jaa pers­pek­tii­viä. Teh­tä­vät sekä glo­baa­lilla että pai­kal­lis­ta­solla eri kokoi­sissa orga­ni­saa­tiossa ovat kehit­tä­neet vah­vaa tilan­ne­ta­jua.

Hanna on omim­mil­laan tuke­maan tilan­teissa, joissa lii­ke­toi­min­nan haas­teet vaa­ti­vat muu­tok­sia sekä stra­te­gia- ja/tai toi­meen­pa­no­ta­solla. Eri vaih­toeh­to­jen pun­ninta, työ­ka­lu­jen valinta, tulos­ten seu­ranta sekä muu­tos­ten joh­ta­mi­selle aset­ta­vat haas­teet ovat alueita missä Hanna voi aut­taa. Myös joh­ta­jan oman jak­sa­mi­sen tuke­mi­nen vai­keissa muu­tos­ti­lan­teissa on Han­nalle tär­keää.

Han­nan kovim­mat saa­vu­tuk­set ovat kan­sain­vä­li­sen yri­tyk­sen lii­ke­toi­min­to­jen uudel­leen­jär­jes­tely laa­jo­jen sääs­tö­oh­jel­mien ja yri­tys­kaup­po­jen kautta, usei­den maa­toi­min­to­jen menes­tyk­se­käs joh­ta­mi­nen sekä eri kokoi­sista orga­ni­saa­tio­muu­tok­sista vas­taa­mi­nen. Hanna on mene­tyk­sek­käästi vas­tan­nut myös usei­den haas­ta­vien mark­kina-alui­den ja eri­lais­ten myyn­ti­ka­na­vien stra­te­gian uudis­ta­mi­sesta ja on into­hi­moi­nen ana­ly­tii­kan puo­les­ta­pu­huja lii­ke­toi­min­nan kehit­tä­mi­sen väli­neenä.

Ura päh­ki­nän­kuo­ressa:

 • Chief Restruc­tu­ring Officer, 2012–2014
 • Vice Pre­si­dent North Europe, 2012
 • Gene­ral Mana­ger, Nokia GmbH, 2010–2011
 • Vice Pre­si­dent, Stra­tegy and Busi­ness Deve­lop­ment 2008–2010
 • Head of Stra­tegy, Process & Qua­lity, India 2006–2007
 • Cor­po­rate Stra­tegy, Direc­tor 2004–2006
 • Senior Mana­ger, Mar­ke­ting 2004
 • Associate, Mer­gers & Acqui­si­tions 2000–2004
 • Ana­lyst, Skan­di­na­viska Ens­kilda Ban­ken, 1999–2000
 • Ana­lyst, Ens­kilda Secu­ri­ties Cor­po­rate Finance/Investment Ban­king 1997–1999

Kou­lu­tus:

 • Hel­sin­gin Kaup­pa­kor­kea­koulu, 1992–1997, KTM, pää­ai­neena kan­sain­vä­li­nen kan­san­ta­lous, sivuai­neina rahoi­tus ja mene­tel­mä­tie­teet
 • Ecole Supé­rieure de Com­merce de Ren­nes, 1995–1996, MA in Inter­na­tio­nal Busi­ness

Hal­li­tus­jä­se­nyy­det:

 • Suo­men Raha­paja 2011-
 • RKBS Oy 2014-

Hanna Marian jul­ki­nen pro­fiili on Lin­ke­di­nissä.

CxO Professional Oy
MENU